Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej na potrzeby rehabilitacji

lodzkie

Gmina Szczerców realizuje projekt pn.: Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej na potrzeby rehabilitacji – projekt pilotażowy.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.3 Ochrona powietrza, Poddziałanie IV.3.2 Ochrona powietrza.

Celem projektu jest poprawa efektywności wykorzystania i oszczędzania zasobów energetycznych oraz poprawa stanu środowiska poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Realizacja projektu polega głównie na  budowie budynku użyteczności publicznej na potrzeby rehabilitacji w technologii pasywnej w miejscowości Szczerców w gminie Szczerców.

W wyniku realizacji projektu nastąpi wykorzystanie energii słonecznej oraz energii geotermalnej do produkcji energii cieplnej i elektrycznej co wpłynie w znacznym stopniu na poprawę jakości powietrza, ograniczenie niskiej emisji, a tym samym na poprawę stanu środowiska przyrodniczego oraz zdrowia mieszkańców gminy Szczerców. Realizacja zaplanowanych w projekcie zadań wynika z jednej strony z potrzeby przeprowadzenia działań na rzecz poprawy jakości powietrza, z drugiej zaś jest bezpośrednią odpowiedzią na rosnące wraz z rozwojem cywilizacyjnym zapotrzebowanie na energię, przy wyczerpywaniu się jej tradycyjnych zapasów głównie paliw kopalnych (węgla, ropy naftowej, gazu ziemnego) oraz towarzyszący ich zużyciu wzrost zanieczyszczenia środowiska. Dlatego też, tak ważne są inwestycje w budynki użyteczności publicznej wykorzystującej nowoczesne rozwiązania technologiczne, służące racjonalizacji gospodarki energetycznej oraz wpływające na redukcję emisji gazów cieplarnianych.

Efekty realizacji projektu będą widoczne głównie w sferze środowiskowej. Projekt jest ze wszech miar uzasadniony i konieczny, spowoduje bowiem zintensyfikowanie działań w zakresie rozpowszechniania budownictwa pasywnego oraz wzrostu produkcji energii z OZE, co wpłynie na poprawę jakości powietrza atmosferycznego oraz pozwoli na realizację celów określonych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szczerców.

Projekt pozwoli na realizację wielu celów określonych w dokumentach strategicznych z poziomu unijnego, krajowego oraz regionalnego związanych z poprawą jakości powietrza poprzez budowę pasywnego budynku użyteczności publicznej, wykorzystującego OZE do produkcji energii, jak również celów związanych z poprawą stanu szeroko rozumianego środowiska naturalnego oraz warunków życia mieszkańców Gminy.

Planowanym efektem realizacji projektu będzie:

  1. Wybudowanie jednego budynku uwzględniającego standardy budownictwa pasywnego dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
  2. Spadek emisji gazów cieplarnianych o 8,48 ton równoważnika CO2/rok

Wartość projektu wynosi 2.565.042,24 zł

Wartość współfinansowania UE z środków EFRR wynosi : 1.528.766,15 zł.

Projekt realizowany jest w okresie: 27 lipiec 2016 r. do 30 listopad 2017r.

harmonogram_projektu [PDF]

umiejscowienie budynku [PDF]

parametry energetyczne [PDF]

Przeczytaj również