Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności Oficjalny serwis internetowy Gminy Szczerców

Gmina Szczerców zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Oficjalny serwis internetowy Gminy Szczerców.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. W serwisie zdarzają się opisane poniżej pojedyncze przypadki
  – obraz nie ma alternatywnego opisu
  – link nie ma treści ani tytułu
  – nazwa ramki lub elementu iframe nie jest zdefiniowana, ponieważ brakuje atrybutu tytułu
  – skanowane, nieedytowalne dokumenty PDF
  – brak napisów do materiałów filmowych umieszczanych przez Urząd w serwisie youtube.pl
  Będą one na bieżąco eliminowane

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Wojciech Gnyp.
 • E-mail: admin@szczercow.org
 • Telefon: 44 631 80 59

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

 

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wójt Gminy Szczerców
 • Adres: Gmina Szczerców
  ul. Pułaskiego 8
  97-420 Szczerców
 • E-mail: sekretariat@szczercow.org
 • Telefon: 44 631 80 59

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Budynek przy ul. Pułaskiego 8

  Do budynku prowadzą 2 wejścia: od stron ulicy Pułaskiego oraz od strony ulicy Piłsudskiego. Do obu wejść prowadzą schody. Wejście od ulicy Piłsudskiego posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych. Dla osób na wózkach dostępne są tylko pomieszczenia na parterze budynku, ponieważ w budynku nie ma windy. Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich mogą zgłosić się do pokoju nr 1, gdzie zostanie wezwany pracownik merytorycznie właściwy do załatwienia sprawy. Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku jest zapewniona w sposób wizualny. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku. Przed budynkiem od strony ulicy Pułaskiego wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych oraz 2 miejsca z tyłu budynku od strony ulicy Piłsudskiego. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 • Budynek przy ul. Piłsudskiego 18

  W budynku na parterze znajdują się 2 pokoje biurowe. Pomieszczenia znajdują się na jednym poziomie, jednak utrudniony jest wjazd dla osób na wózkach inwalidzkich ze względu na podwyższenie. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 • Budynek przy ul. Piłsudskiego 66 (Referat Sportu, Turystyki i Rekreacji, hala sportowa)

  Przestrzeń komunikacyjna znajduje się na jednym poziomie (parter), dostępna bezpośrednio z zewnątrz. Na drzwiach pomieszczeń znajdują się opisy ich przeznaczenia oraz numeracja. W portierni znajdującej się bezpośrednio przy wejściu można uzyskać informację o rozkładzie i przeznaczeniu pomieszczeń. W budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 • Budynek przy ul. Rzecznej 7 (Referat Sportu, Turystyki i Rekreacji, hala sportowa, Referat Oświaty)

  a) Hala sportowa, Referat Sportu Turystyki i Rekreacji. Do budynku prowadzi wejście po schodach, jest też podjazd dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia znajdują się na jednym poziomie (parter) i są dostępne dla osób na wózkach. Na drzwiach pomieszczeń znajdują się opisy ich przeznaczenia oraz numeracja. W portierni znajdującej się bezpośrednio przy wejściu można uzyskać informację o rozkładzie i przeznaczeniu pomieszczeń. W budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
  b) Referat Oświaty znajduje się na pierwszym piętrze budynku. Wejście możliwe jest po schodach, od strony hali sportowej (gdzie jest podjazd dla osób niepełnosprawnych) oraz od strony szkoły podstawowej. Wejście na pierwsze piętro wyłącznie po schodach – brak windy. W portierni znajdującej się bezpośrednio przy wejściu do hali sportowej można poprosić o wezwanie pracownika właściwego merytorycznie do załatwienia sprawy.

 • Budynek przy ul. 3-go Maja 6 (Straż Gminna)

  Pomieszczenia Straży Gminnej w Szczercowie znajdują się na pierwszym piętrze budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wejście możliwe jest wyłącznie po schodach, brak windy. W budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku jest zapewniona w sposób wizualny (tablica informacyjna na parterze budynku). Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W godzinach pracy GOPS (8.00-16.00) można poprosić w pokoju na parterze budynku o wezwanie pracownika Straży Gminnej w celu załatwienia sprawy.

Dostępność komunikacyjna

Gmina Szczerców zapewnia dostępność tłumaczenia języka migowego dla osób Głuchoniemych po wcześniejszym wyrażeniu takiej potrzeby przez interesanta.

Skip to content