WYKAZ ORGANIZACJI DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE GMINY SZCZERCÓW

Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Osób Pełnoletnich Gminy Szczerców

W skład Zarządu wchodzą: Prezes Zarządu – Jan Kempiński, Zastępca Prezesa Zarządu – Krzysztof Drzazga, Sekretarz – Jadwiga Zarzeczna, Skarbnik – Jan Kaczmarski oraz Członkowie Zarządu –Lillia Wróblewska, Zofia Siewiera, Grażyna Różycka.

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą: Stanisława Grabiszewska, Barbara Klarecka i Barbara Kędzierska.

Data rozpoczęcia działalności – 2002-04-25

Obszary działań:
– Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierająca
– Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
– Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

REGON: 592184665, NIP: 7691986638, KRS: 0000109648

Cele działania organizacji:

 1. Realizowanie zadań z zakresu pomocy społecznej,
 2. Realizowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej osób niepełnosprawnych w formach przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa,
 3. Zrzeszenie wszystkich osób zainteresowanych działalnością stowarzyszenia, a w szczególności emerytów, rencistów i inwalidów dla poprawy ich warunków socjalno – bytowych,
 4. Uczestniczenie w życiu społecznym i politycznym przez współdziałanie z organami władzy i administracji publicznej, samorządowej, ze związkami zawodowymi oraz innymi organizacjami społecznymi, gospodarczymi i spółdzielczymi,
 5. Organizowanie życia kulturalnego i sportowego.

 

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Kuźnia Życzliwości”

Celem Stowarzyszenia jest niesienie wszechstronnej pomocy osobom niepełnosprawnymi ich rodzinom poprzez:
a) ochronę praw, godności i interesów osób niepełnosprawnych,
b) zapobieganie izolacji społecznej oraz wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych,
c) integrację osób niepełnosprawnych,
d) działania na rzecz aktywnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych
w społeczeństwie,
e) promowanie pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych w społeczeństwie,
f) umożliwienie osobom niepełnosprawnym spędzania czasu w sposób atrakcyjny
i kreatywny,
g) prowadzenie różnorodnej działalności mającej na celu integrację osób niepełnosprawnych i ich rodzin ze środowiskiem społecznym,
h) podejmowanie działań w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz profilaktyki,
w tym profilaktyki uzależnień,
i) propagowanie zdrowego stylu życia oraz zachowań proekologicznych,
j) upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki.

Celem jest również niesienie pomocy i wsparcia rodzinom osób niepełnosprawnych tak, aby przezwyciężały trudności, jakie niesie ze sobą codzienna opieka nad osobami niepełnosprawnymi.
Ponadto do celów Stowarzyszenia należy wspieranie osób znajdujących w trudnej sytuacji życiowej oraz wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych wobec takich grup społecznych jak: seniorzy, bezdomni, bezrobotni, osoby ubogie, długotrwale chore, uzależnione, niezaradne życiowo, ofiary przestępstw, wypadków losowych, komunikacyjnych oraz katastrof i klęsk żywiołowych.

Członkowie reprezentacji:
Zarząd: Andrzej Klimas – Prezes, Paweł Koszek – Wiceprezes, Maria Kucharska – Skarbnik, Janina Kamecka  – Członek Zarządu.
Komisja rewizyjna: Małgorzata Mateusiak i Halina Sutor
Kontakt:
ul. 3 Maja 6
97-420 Szczerców
tel.: 793 550 049
adres e-mail: kontakt@kuzniazyczliwosci.pl.

strona internetowa: http://kuzniazyczliwosci.pl/
NIP 769 221 99 93
REGON: 101422036
KRS: 0000419670
Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego.

 

Stowarzyszenie „Na skrzydłach marzeń”

Stowarzyszenie rozpoczęło swoją działalność w 2014 r. Celem stowarzyszenia jest budowanie społeczeństwa obywatelskiego, wsparcie rozwoju sektora pozarządowego, a także prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno – kulturalnych dla mieszkańców małych i średnich miejscowości

Adres siedziby:
ul. Piotrkowska 1
97 – 420 Szczerców

Stowarzyszenie reprezentowane jest przez Annę Kamieniak – Prezesa Zarządu, Beatę Goszcz – Wiceprezesa. W skład komisji rewizyjnej wchodzi Renata Papuga oraz Joanna Galuba.

 

Koło Polskiego Związku Wędkarskiego Nr 29 w Szczercowie

http://www.pzw.wedkuje.pl

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa „OSIEMNASTKA”

Głównymi celami działania STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ HARCERSTWA „OSIEMNASTKA” są:

 1. Propagowanie pozytywnych idei wśród dzieci, młodzieży i rodziców oraz w środowisku działania, a w szczególności:
  a) stwarzanie warunków do wszechstronnego, intelektualnego, społecznego, duchowego, emocjonalnego i fizycznego rozwoju dziecka,
  b) nieskrępowane kształtowanie osobowości człowieka odpowiedzialnego, przy poszanowaniu jego prawa do wolności i godności, w tym wolności od wszelkich nałogów,
  c) upowszechnianie i umacnianie w społeczeństwie przywiązania do wartości, wolności, prawdy, sprawiedliwości, demokracji, patriotyzmu, samorządności, równouprawnienie, tolerancji i przyjaźni,
  d) stwarzanie warunków do nawiązywania i utrwalania silnych więzi międzyludzkich ponad podziałami rasowymi, narodowościowymi i wyznaniowymi,
  e) upowszechnianie wiedzy o świecie przyrody, przeciwstawianie się jego niszczeniu przez cywilizację kształtowanie potrzeby kontaktu z nieskażoną przyrodą,
  f) upowszechnianie zasad zgodnych z harcerskim systemem wychowawczym.
 2. Tworzenie w społeczeństwie przychylnego klimatu dla działalności harcerstwa.
 3. Pomoc i poparcie dla działań podejmowanych przez jednostki harcerskie na rzecz wychowania dzieci i młodzieży.
 4. Działalność oświatowa, kulturalna i artystyczna.
 5. Działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych, dobroczynności, ochrony i promocji zdrowia, pomocy społecznej a także rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów.
 6. Pomoc społeczna i działalność charytatywna.
 7. Ochrona i promocja zdrowia.
 8. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie.
 9. Ekologia i ochrona zwierząt.
 10. Wszelka działalność na rzecz dzieci, młodzieży, dorosłych oraz osób niepełnosprawnych.

Zarząd stowarzyszenia: Jerzy Stolarz – Prezes, Zbigniew Cieślak – Wiceprezes, Aneta Michalska – Skarbnik, Członkowie Zarządu – Edyta Stępień, Patrycja Chorzewska, Tatiana Juśkiewicz.

 

Stowarzyszenie Turystyczno Krajoznawcze „PRZYGODA”

Stowarzyszenie powstało i zostało zarejestrowane w 2017r. Siedziba stowarzyszenia: Kolonia Szczercowska 4A, 97 – 420 Szczerców. Zarząd stowarzyszenia: Kotyla Ryszard – Prezes, Jaros Gabriel – Skarbnik. Komisja Rewizyjna w składzie: Kuliński Janusz, Włodarczyk Kazimierz.

Celem statutowym stowarzyszenia jest działalność w zakresie kultury fizycznej, kultury, oświaty i ochrony środowiska oraz inne działania ze sfery zadań publicznych w zakresie:
1) krzewienia turystyki i krajoznawstwa oraz aktywnych form wypoczynku dzieci, młodzieży, dorosłych i rodzin, szczególnie w postaci wędrownictwa indywidualnego i grupowego, organizacji rajdów, złazów, zlotów, spływów, rejsów oraz kolonii i obozów,
2) nauki, edukacji, oświaty i wychowania dzieci i młodzieży szczególnie poprzez kształtowanie postaw społecznych, szerzenia kultury turystyki i zapoznania z poznawczymi, wypoczynkowymi i zdrowotnymi walorami wędrownictwa,
3) ekologii i ochrony zwierząt, ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz troski o racjonalne wykorzystywanie zasobów przyrody,
4) upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa, szczególnie poprzez opiekę nad miejscami pamięci narodowej i organizacje imprez turystycznych związanych z poznawaniem historii oręża polskiego, a także popierania wszelkich form wypoczynku służącego rozwojowi sprawności i kultury fizycznej,
5) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej,
6) działalności charytatywnej,
7) ochrony i promocji zdrowia,
8) działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
9) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
10) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
11) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
12) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
13) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
14) promocji i organizacji wolontariatu,
15) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
16) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,

 

Stowarzyszenie „Dla Chabielic” (pro publico bono)

Z dniem 1 stycznia 2011 roku w Chabielicach rozpoczęło działalność  stowarzyszenie pod nazwą „Dla Chabielic” (pro publico bono).

Założycielami w/w stowarzyszenia są mieszkańcy sołectwa Chabielice.

Celem działalności stowarzyszenia jest polepszenie bytu mieszkańców Chabielic i okolicznych miejscowości. Zasadą działania Stowarzyszenia jest non-profit.

 

Stowarzyszenie „Plemię Pilsian”

Stowarzyszenie reprezentowane jest przez Anetta Jedynak – Stępnik – Prezes Zarządu, Olimpia Grzybek – Zastępca Prezesa, Skarbnik, Sławomir Stępiński – Członek Zarządu, Sekretarz.

Przedmiotem działalności organizacji jest:
1. organizowanie warsztatów twórczych i edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, szczególnie zajęć plastycznych, muzycznych, teatralnych oraz filmowych,
2. ratowanie zabytków architektury, kultury materialnej, dziedzictwa historycznego i etnograficznego,
3.wspomaganie i propagowanie rozwoju rzemiosła tradycyjnego, a  w szczególności tzw. ginących zawodów.
4.prowadzenie i wspieranie (finansowe i merytoryczne) badań naukowych dotyczących historii, archeologii, etnografii i antropologii,
5.działania związane z budową wioski rekonstrukcji historycznej i jej promocją,
6.budowa, tworzenie i wspieranie finansowe i merytoryczne skansenów, muzeów , wiosek historycznych, edukacyjnych i kulturowych szlaków tematycznych, ośrodków naukowych związanych z nauczaniem historii i nauk pokrewnych,
7.propagowanie wiedzy i świadomości historycznej, regionalnej, ekologicznej w szczególności poprzez organizację wyjazdów, prelekcji, organizowanie lub inicjowanie zjazdów, konferencji, dyskusji publicznych i wycieczek związanych z celami Stowarzyszenia, odczytów, zjazdów, spotkań autorskich, imprez i wystaw, konkursów wynikających z zadań i działalności Towarzystwa,
8. organizowanie szkoleń i wykładów,
9.kształtowanie właściwego stosunku do środowiska, szerzenie zrozumienia celów ochrony środowiska oraz propagowania spraw ochrony środowiska i poczynań zmierzających do zapewnienia tej ochrony,
10.inicjowanie i podejmowanie społecznych działań dotyczących ochrony środowiska,
11. inicjowanie i podejmowanie działań dotyczących właściwego stosunku do zwierząt i innych składników przyrody żywej,
12.organizowanie spotkań mających na celu rozszerzenie zainteresowania problematyką zrównoważonego rozwoju,
13. wydawanie książek, czasopism, broszur związanych z celami Stowarzyszenia oraz działalność wydawniczą w zakresie dokumentacji archiwalnej, wspomnień, albumów, kart widokowych, czasopism i innych publikacji mających na celu upowszechnienie wiedzy o regionie, propagowanie turystycznych walorów regionu,
14. fundowanie stypendiów, finansowanie szkoleń, studiów, kursów dla członków Stowarzyszenia i osób spoza Stowarzyszenia,
15. pozafinansowe wspieranie osób prawnych i fizycznych,
16. finansowe i doradcze wspieranie członków Stowarzyszenia w trudnych sytuacjach życiowych,
17. inicjowanie projektów wynikających z zadań Towarzystwa i organizowanie publicznych zebrań i dyskusji nad nimi,
18. tworzenie i wspomaganie Ośrodków Wspierania Rozwoju Przedsiębiorczości,
19. organizowanie różnych form wypoczynku, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży,
20. przekazywanie projektów odpowiednim władzom, instytucjom, organizacjom społecznym i organom administracji (władze samorządowe),
21.gromadzenie zbiorów dokumentujących przeszłość i teraźniejszość regionu,
22.działanie na rzecz wzmacniania więzi międzyludzkich i międzypokoleniowych,
23.informowanie opinii publicznej o podejmowanych działaniach i ich wynikach za pośrednictwem środków masowego przekazu oraz własnych wydawnictw,
24.współdziałanie z innymi jednostkami i organizacjami przeciwko wykluczeniu społecznemu,
25. współpraca z instytucjami edukacyjnymi, oświatowymi i wychowawczymi, świetlicami wiejskimi, ośrodkami kultury oraz innymi stowarzyszeniami i fundacjami.

Dane kontaktowe: Rudzisko 17, 97 – 420 Szczerców; Nr KRS: 0000449522, REGON: 101564693
Tel. 605 601 031

 

Stowarzyszenie „Taki klimat”

W 2015 r. rozpoczęło swoją działalność Stowarzyszenie „Taki klimat”, decyzją Starosty Bełchatowskiego zostało wpisane do ewidencji stowarzyszeń zwykłych.

Cele Stowarzyszenia:
– działania na rzecz szeroko rozumianej ochrony środowiska na terenie powiatu bełchatowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem terenu gminy Szczerców;
– działania na rzecz harmonijnego kształtowania krajobrazu, ładu przestrzennego i zrównoważonego rozwoju;
– ochrona skupisk roślinnych o walorach krajobrazowych, przyrodniczych, rekreacyjnych, historycznych itp.;
– ochrona siedlisk ptaków i zwierząt;
– zapobieganie występowaniu skutków negatywnych dla środowiska wynikających z realizowanej lub planowanej działalności osób fizycznych i innych podmiotów korzystających ze środowiska;
– udział w postępowaniach administracyjnych (i innych) w charakterze strony postępowania;
– w niewielkim zakresie: upowszechnianie wiedzy na temat stanu środowiska na terenie objętym działalnością Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie realizować będzie swoje cele poprzez:
– monitorowanie stanu środowiska na terenie powiatu bełchatowskiego ze szczególnym uwzględnieniem terenu gminy Szczerców;
– pozyskiwanie od mieszkańców informacji na temat dostrzeżonych przez nich zagrożeń środowiska, jego niszczenia, nieprzestrzegania zasad ochrony środowiska, norm, naruszeń ustawy Prawo ochrony środowiska, Ustawy o ochronie przyrody, konstytucji RP i innych;
– podejmowanie działań zmierzających do zapobiegania, minimalizacji i likwidacji występowania negatywnych skutków działalności osób fizycznych i innych podmiotów korzystających ze środowiska;
– współpracę z organizacjami, instytucjami i jednostkami samorządowymi zajmującymi się ochroną środowiska;
– udział w postępowaniach administracyjnych (i innych) w charakterze strony postępowania;
– publikacje dotyczące stanu środowiska na terenie objętym działalnością Stowarzyszenia.

 

Stowarzyszenie Projektowo – Badawcze „Instytut Działań Społecznych”

Celami stowarzyszenia jest:
1.Wspieranie aktywności osób mających trudności na rynku pracy i zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności: osób niepełnosprawnych, niewykwalifikowanych, bezrobotnych w wieku przedemerytalnym, kobiet mieszkańców wsi;
2. Działanie w kierunki ograniczenia bezrobocia;
3. Współpraca z sektorem biznesu i tworzenie miejsc pracy;
4. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób mających trudności ze znalezieniem pracy;
5. Wyrównanie szans edukacyjnych osób mających trudności z dostępem do szkolnictwa;
6. Działanie na rzecz podniesienia świadomości społecznej na temat różnych aspektów wykluczenia, 7. Działania integracyjne;
8. Badania naukowe związane z rynkiem pracy i zjawiskiem wykluczenia społecznego;
9. Wsparcie dla osób bezrobotnych noszących się z zamiarem założenia własnej działalności gospodarczej w obszarze małych i średnich przedsiębiorstw;
10. Promowanie uczestnictwa w kulturze osób zagrożonych wykluczeniem.

 

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Łódzkiej przy Parafii Narodzenia N. M. P. w Szczercowie – Koło Nr 30

Podejmuje działania zarówno na rzecz rozwoju stowarzyszenia, jak również pomocy innym. W ramach  inicjatywy stowarzyszenia dwa razy w roku przeprowadzają zbiórkę artykułów spożywczych i przemysłowych na rzecz rodzin w trudnej sytuacji materialnej. Akcja ta pod nazwą „Wspomóż ubogich” jest przeprowadzana przed Wielkanocą i Bożym Narodzeniem. Corocznie 24 grudnia organizowana jest wieczerza wigilijna dla osób samotnych.

 

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych „ODNOWA”
Celem Stowarzyszenia jest podejmowanie, wspieranie i pomoc w realizacji inicjatyw na rzecz rozwoju społeczności wiejskiej, a także w zakresie:

 1. Ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 2. Ochrony dóbr kultury i tradycji,
 3. Ochrony i promocji zdrowia,
 4. Pomocy społecznej i dobroczynności,
 5. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
 6. Oświaty i wychowania,
 7. Profilaktyki związanej z patologiami społecznymi
 8. Integracji społeczności wiejskiej,
 9. Turystyki i agroturystyki,
 10. Promocji regionu,
 11. Budowy społeczeństwa informacyjnego

Skład Zarządu: Elżbieta Ćwiek – prezes, Jacek Grzelak – wiceprezes, Tadeusz Ćwiek- sekretarz, Tomasz Chudzik – skarbnik, Andrzej Kaźmierczak – członek Zarządu

Skład Komisji Rewizyjnej: Janina Tądel-Powązka, Marek Dudkiewicz, Stanisław Wiedeński.

 

Stowarzyszenie „MUZYKA ŁĄCZY LUDZI”

Cele Stowarzyszenia to:
a) upowszechnianie oraz rozwój wiedzy i umiejętności muzycznych, promowanie działań kulturalnych oraz edukacyjnych Orkiestry Dętej przy OSP w Szczercowie
b) integracja i aktywizacja społeczności lokalnej, promowanie przedsiębiorczości i rozwoju,
c) kultywowanie tradycji i obyczajów naszej miejscowości i regionu,
d) wykazywanie inicjatyw i uczestnictwo w uroczystościach lokalnych oraz projektach środowiskowych,
e) propagowanie kultury fizycznej, sportu, turystyki, zdrowego stylu życia,
f) poprawa jakości życia mieszkańców,
g) działania na rzecz edukacji dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a) działalność edukacyjną (edukacyjno-wychowawczą) polegającą na organizacji szkoleń, prób, kursów, konkursów, warsztatów, konferencji i in.
b) działalność kulturalną polegającą na organizacji imprez, koncertów, wystaw, festiwali, itp.
c) działalność rekreacyjną, turystyczną i sportową polegającą na organizacji i dofinansowaniu różnych form wypoczynku i spędzania wolnego czasu,
d) działalność charytatywną w zakresie dobroczynności,
e) informowanie o swojej działalności poprzez media,
f) wydawanie książek, czasopism, broszur i innych formach, w tym na nośnikach elektronicznych związanych z celami Stowarzyszenia,
g) promowanie gminy, powiatu, województwa, kraju,
h) ustanawianie wyróżnień i odznak honorowych i nadawanie ich osobom fizycznym, osobom prawnym i instytucjom zasłużonym dla celów Stowarzyszenia, upowszechnianie muzyki w jej wielorakiej formie i funkcji społecznej

Przewodniczącą stowarzyszenia jest Ewelina Grabiszewska.

 

Fundacja Rozwój – Lepsza Przyszłość

Klinika Wolmed NZOZ
Dubie 1A
97-420 Szczerców

www.fundacja.wolmed.pl
Fundacja Rozwój – Lepsza Przyszłość powstała w 2004 roku przy Klinice Wolmed w Dubiu. Jej fundatorem jest Joanna Wysogląd-Wolniak, a prezesem Sławomir Wolniak ordynator kliniki Wolmed.

Ideą inspirującą małżeństwo lekarzy psychiatrów, było przede wszystkim otoczenie opieką chorych, którzy po okresie hospitalizacji, konsultacjach specjalistycznych czy kuracji odwykowej, pozostają ze swoimi problemami bez dalszej pomocy. Nie są w stanie podjąć samodzielnej walki o powrót do aktywnego życia, utrzymać poziomu osiągniętej równowagi zdrowotnej i abstynencji. Potrzebują wsparcia psychicznego, medycznego, a często również finansowego czy organizacyjnego.

Rolą Fundacji jest takie zorganizowanie podopiecznych, aby mogli czerpać wiedzę i siły do walki z wykluczeniem i stygmatyzacją od osób podobnie doświadczonych, korzystając w razie potrzeby z zasobów oraz pomocy specjalistów Kliniki Wolmed i szerokiego grona naukowców współpracujących z ośrodkiem.

Fundacja powołała do życia grupy AA oraz Klub Pacjenta, które pomagają zrzeszonym w ich najtrudniejszych, życiowych problemach. Opiekuje się osobami uzależnionymi, cierpiącymi na depresję i zaburzenia psychiczne, dziećmi z rodzin zagrożonych patologią.

Od trzech lat, na zlecenie Starostwa bełchatowskiego prowadzi badania przesiewowe uczniów 6 klas szkół gimnazjalnych, wykrywające zagrożenia zaburzeniami psychicznymi i depresyjnymi. W gminie Szczerców prowadzony jest punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin, a dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej prelekcje dotyczące profilaktyki uzależnień.

Organizuje również cykliczne, ogólnopolskie konferencje naukowe lekarzy, upowszechniając wiedzę o zagrożeniach zdrowia psychicznego i nowoczesnych metodach leczenia. Setki osób, które mają utrudniony dostęp do fachowej opieki psychiatrycznej i psychologicznej, korzystają z bezpłatnych porad specjalistów, w czasie Dni Otwartych, organizowanych kilka razy w roku.

Dochód z działań charytatywnych i koncertów (ostatni z udziałem biskupa Antoniego Długosza) przekazywany jest do podopiecznych w trudnej sytuacji losowej.

Rada Naukowej Kliniki Psychiatrycznej i Terapii Uzależnień WOLMED współpracuje z Fundacją Rozwój – Lepsza Przyszłość

Do najważniejszych zadań Rady należy: określanie profilu badawczego Kliniki, uwzględniającego kierunki rozwoju światowej nauki; inicjowanie programów naukowych, programów współpracy naukowej z zagranicznymi instytucjami naukowymi oraz programów działalności wydawniczej oraz ich akceptacja; zgłaszanie i opiniowanie kandydatur do nagród naukowych; nadzór nad prowadzonymi w klinice stażami w zakresie specjalizacji z psychiatrii i psychologii oraz nauk pokrewnych; współpraca z Zarządem Fundacji Rozwój – Lepsza Przyszłość.

 

Ludowy Klub Sportowy „Astoria” Szczerców

http://www.astoriaszczercow.pl

 

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Czarni” Szczerców

W 2013 r. powstał Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Czarni” Szczerców, decyzją Starosty Bełchatowskiego został wpisany do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej.

W skład zarządu stowarzyszenia wchodzą: Kacper Bocian – Prezes, Jacek Koperski- Sekretarz, Dawid Słomian – Skarbnik. Do komisji Rewizyjnej weszli: Joanna Musiałowicz – Przewodniczący, Łukasz Pabisiak – Członek Komisji, Grzegorz Penciak – Członek Komisji.
Klub zajmuje się szkoleniem z zakresu piłki siatkowej dziewcząt.

Siedziba stowarzyszenia:
ul. Mickiewicza 48
97 – 420 Szczerców

e-mail: czarniszczercow@gazeta.pl
tel. 721 050 382

 

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Impuls”

Celem klubu jest:
1. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów oraz sympatyków Klubu w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły i gminy Szczerców oraz o pomoc organizacyjną, materialną i finansową Gminy Szczerców i sympatyków Klubu.
2. Angażowanie uczniów i mieszkańców gminy Szczerców oraz członków i sympatyków Klubu do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.
3. Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim oraz różnego rodzaju zawodach i obozach sportowych.
4. Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów naszej szkoły i innych szkół gminy Szczerców w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej, psychicznej i intelektualnej.
5. Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych i zainteresowań w sekcji piłki koszykowej. piłki siatkowej, biegu na orientację, tenisa stołowego, warcabów, szachów i badmintona.
6. Organizowanie uczniom wszystkich klas naszej szkoły różnorodnych form współzawodnictwa sportowego.
7. Kształtowanie pozytywnych cech osobowości i charakteru poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.

W skład zarządu wchodzą: Krzysztof Belica – prezes, Katarzyna Rogaczewska – wiceprezes, Anetta Belica – sekretarz, Agnieszka Kucharska – Skarbnik

 

Gminny Ludowy Klub Sportowy „GLKS Szczerców”

Przedmiotem działalności organizacji jest:
– organizowanie życia sportowego,
– angażowanie zawodników do różnorodnych form aktywności ruchowej,
– udział w rozgrywkach i zawodach organizowanych przez Klub,
– organizacja zajęć sportowych.
Klub powstał w 2013 r. swoją działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków i innych osób uczestniczących w pracach Klubu.

Posiada sekcję tenisa stołowego i badmintona.
Siedziba, GLKS Szczerców
ul. T. Tenusa 14
97 – 420 Szczerców

 

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „LUKS Szczerców”

Powstał w 2017r. Organizacja zajmująca się życiem sportowym uczniów, angażowaniem uczniów w różne formy aktywności ruchowej, rozwojem i popularyzacją sportu, organizowaniem imprez sportowych, rekreacyjnych, turystycznych promujących kulturę fizyczną.

Skład Zarządu: Marek Kamiński – Prezes, Edyta Trzcińska – Sekretarz, Marek Damas – Skarbnik.

Siedziba organizacji: ul. Łaska 8, 97-420 Szczerców

 

Klub Strzelectwa Sportowego ,,SALWA” Szczerców

http://www.salwa.szczercow.pl

 

Klub Sportowy „SPORT Z KLASĄ”

Klub Sportowy „SPORT Z KLASĄ” powstał w styczniu 2019 r. Reprezentowany jest przez: Jolantę Fidykę – prezesa, Beatę Galuba – wiceprezesa, Macieja Włodarczyka – sekretarza, Marylę Włodarczyk – skarbnika, oraz prezesem Komisji Rewizyjnej jest Magdalena Dydoń.

Celem statutowym klubu jest:
1. Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania Klubu oraz wychowywanie przez kulturę fizyczną.
2. Klub realizuje swoje cele przez:
1) współdziałanie z organami samorządów terytorialnych i organami władz państwowych
w celu zapewnienia członkom Klubu właściwych warunków do uprawiania sportu,
2) uczestniczenie w rozgrywkach i zawodach sportowych,
3) organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych,
4) prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie prowadzonych w Klubie dyscyplin sportowych,
5) sprawowanie opieki wychowawczej i szkoleniowej nad członkami Klubu.

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Borowej

Zarząd jednostki: Prezes – Zdzisław Śnieg, Naczelnik, Wiceprezes – Krzysztof Stępień, Skarbnik-  Wiesław Brzozowski, Gospodarz – Robert Sobczak, Sekretarz – Renata Papuga.

Komisja rewizyjna: Andrzej Stępień,  Andrzej Wierzbicki, Michał Łudczak.

Cele działania organizacji:
– prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami,
– informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi,
– rozwijanie wśród członków Ochotniczej Straży Pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno – oświatowej i rozrywkowej.

Adres jednostki OSP: Borowa 10A, 97 – 420 Szczerców, Numer KRS: 0000293281, REGON: 590622569

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Chabielicach

Obszary działań:
– Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierająca
– Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
– Bezpieczeństwo publiczne
– Ratownictwo i ochrona ludności
– Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / wpisana jest do rejestru przedsiębiorców

Misja
1. Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami.
2. Udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń.
3. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi.
4. Rozwijanie wśród członków ochotniczej straży pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej.
5. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej.
6. Działania na rzecz ochrony środowiska.

Krajowy Rejestr Sądowy – nr KRS: 0000258956

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Janówce

Obszary działań:

– Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierająca

– Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą

– Bezpieczeństwo publiczne

– Ratownictwo i ochrona ludności

Misja
1. Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami.
2. Udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń.
3. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi.
4. Rozwijanie wśród członków ochotniczej straży pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej.
5. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej.
6. Działania na rzecz ochrony środowiska.

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Stanisławowie Drugim

Adres: Stanisławów Drugi 16A, 97 – 420 Szczerców, Regon: 100294607, KRS: 0000223591

Członkowie reprezentacji: Lesław Kazimierz Dyła -prezes, Andrzej Kucharski – naczelnik – wiceprezes, Dariusz Gatner – sekretarz, Jan Materac – skarbnik, Stanisław Jakub Kęsy – gospodarz

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Magdalenowie

Magdalenów 21a, 97-420 Szczerców

http://www.osp-magdalenow.pl

OSP w Magdalenowie powstała w 1970 roku.

Skład Zarządu: Tomasz Rusek– Prezes, Lucjan Peczka – Wiceprezes, Cezary Samborski – Wiceprezes/Naczelnik, Radosław Rozumek – Zastępca Naczelnika, Stanisław Wiedeński – Sekretarz, Monika Rychlewicz – Skarbnik, Sylwester Cieślak – członek zarządu, Florian Pach – gospodarz, Marcin Gajda – członek zarządu.

Komisja rewizyjna: Iwona Domańska, Katarzyna Stanisławska, Rafał Kruk.

Cel działania organizacji:
– prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami,
– branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń,
– informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi,
– rozwijanie wśród członków ochotniczych straży pożarnych kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno – oświatowej i rozrywkowej,
– uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych i przedstawicielskich,
– wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz statutu.

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Osinach

Pierwsze walne zebranie odbyło się 23.04.1967 r. celem założenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Osinach. Uczestnikami tego zebrania byli m.in.: Roman Moskot, Bolesław Jędrzejec, Eugeniusz Susmenda. Jednostka została zarejestrowana 23.01.1968r przy Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi.REGON: 590023478NIP: 769-179-03-61

Członkowie obecnego zarządu: Prezes – Marian Słabiak, Wiceprezes- Janusz Gulczyński, Naczelnik- Wiceprezes –  Dionizy Moskot, Sekretarz-  Zbigniew Stachera Skarbnik – Michał Moskot, Gospodarz- Rafał Brzeszczyński Członek zarządu- Lesław Siewiera, Członek zarządu- Bogdan Dyła, Z-ca Komendanta- Zenon Pietrzyk

Komisja Rewizyjna: Grzegorz Moskot, Sławomir Kolanek, Marek Kapa.


Ochotnicza Straż Pożarna w Szczercowie

Obszary działań:
– Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierająca
– Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
– Bezpieczeństwo publiczne
– Ratownictwo i ochrona ludności

Misja
1. Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami.
2. Udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń.
3. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi.
4. Rozwijanie wśród członków ochotniczej straży pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej.
5. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej.
6. Działania na rzecz ochrony środowiska.

Krajowy Rejestr Sądowy – nr KRS: 0000222968

Członkowie obecnego Zarządu:

Piotr Wieczorek – Prezes, Sławomir Kociołek – Wiceprezes, Przemysław Kubiak – Naczelnik Wiceprezes, Adam Babiński – Skarbnik, Kamila Papuga – Sekretarz, Zbigniew Rezler– Gospodarz, Piotr Basiński – Członek, Roman Pluskota – Członek, Krzysztof Gosławski – Członek Zarządu.

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą: Marek Borawski, Paweł Gryś, Leszek Sobala.

Przeczytaj również

Skip to content