IV Sesja Rady Gminy Szczerców kadencji 2024-2029

W dniu 28 czerwca 2024 roku (piątek) o godz. 11:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się IV Sesja Rady Gminy Szczerców.

Proponowany porządek obrad:

 • Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 • Zgłaszanie uwag i poprawek do projektu porządku obrad.
 • Zatwierdzenie porządku obrad.
 • Przyjęcie protokołu z II sesji.
 • Przyjęcie protokołu z III sesji.
 • Sprawozdanie Wójta nt. działań podjętych między sesjami.
 • Sprawozdanie Przewodniczącej z działalności między sesjami.
 • Sprawozdanie Przewodniczących Komisji nt. działalności Komisji między sesjami.
 • Debata na temat raportu o stanie Gminy Szczerców za 2023 rok.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s udzielenia Wójtowi Gminy Szczerców wotum zaufania.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Szczerców wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Szczerców za rok 2023.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Szczerców.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczerców na lata 2024 – 2027.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany budżetu gminy Szczerców na 2024 r.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Szczerców.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s ustalenia diet przysługujących radnym Rady Gminy Szczerców oraz zasad ich wypłacania.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s przyjęcia raportu o sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczercowie.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczercowie za 2023 r.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s przyjęcia do realizacji programu polityki zdrowotnej.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Szczerców.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany Uchwały Nr VIII/82/19 Rady Gminy Szczerców z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określanie wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 • Sprawy różne – interpelacje i wnioski.
 • Zakończenie obrad IV Sesji Rady Gminy Szczerców.

Przeczytaj również

Skip to content