LX Sesja Rady Gminy Szczerców kadencji 2018-2023

W dniu 22 marca 2024 roku (piątek) o godz. 10:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się LX Sesja Rady Gminy Szczerców.

Proponowany porządek obrad:

 • Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 • Zgłaszanie uwag i poprawek do projektu porządku obrad.
 • Zatwierdzenie porządku obrad.
 • Przyjęcie protokołu z LVIII sesji.
 • Przyjęcie protokołu z LIX sesji.
 • Sprawozdanie Wójta nt. działań podjętych między sesjami.
 • Sprawozdanie Przewodniczącej z działalności między sesjami.
 • Sprawozdanie Przewodniczących Komisji nt. działalności Komisji między sesjami.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczerców na lata 2024 – 2027.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany budżetu gminy Szczerców na 2024 r.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bełchatowskiemu na dofinansowanie zakupu autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych – uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Rusieckiej.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego zawarcia umowy najmu.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczercowie za rok 2023 oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Szczerców na lata 2022-2024 w roku 2023.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Szczerców na lata 2021-2026 w roku 2023.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny wraz z potrzebami związanymi na realizację tych zadań.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany Uchwały Nr LVI/576/23 Rady Gminy Szczerców z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok
 • Sprawy różne – interpelacje i wnioski.
 • Zakończenie obrad LX Sesji Rady Gminy Szczerców.

Przeczytaj również

Skip to content