LXI Sesja Rady Gminy Szczerców kadencji 2018-2023

W dniu 19 kwietnia 2024 roku (piątek) o godz. 10:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się LXI Sesja Rady Gminy Szczerców.

Proponowany porządek obrad:

 • Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 • Zgłaszanie uwag i poprawek do projektu porządku obrad.
 • Zatwierdzenie porządku obrad.
 • Przyjęcie protokołu z LX sesji.
 • Sprawozdanie Wójta nt. działań podjętych między sesjami.
 • Sprawozdanie Przewodniczącej z działalności między sesjami.
 • Sprawozdanie Przewodniczących Komisji nt. działalności Komisji między sesjami.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczerców na lata 2024 – 2027.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany budżetu gminy Szczerców na 2024 r.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Chabielice Kolonia.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru przy ul. Piłsudskiego w Szczercowie.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 5 lat, w trybie bezprzetargowym części działki o nr ewidencyjnym 1709/8 w obrębie Szczerców pod lokalizację kiosku.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany uchwały Nr XLVI/481/23 Rady Gminy Szczerców z dnia 30 stycznia 2023r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 • Sprawy różne – interpelacje i wnioski.
 • Zakończenie obrad LXI Sesji Rady Gminy Szczerców.

Przeczytaj również

Skip to content