Projekt „CZAS NA PRACĘ!”

 

WÓJT GMINY SZCZERCÓW

INFORMUJE  O PODPISANIU UMOWY  O DOFINANSOWANIE PROJEKTU

 „CZAS NA PRACĘ!” nr FELD.07.05-IP.01-0088/23

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus

w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027,

Priorytet FELD.07 „Fundusze europejskie dla zatrudnienia i integracji  w Łódzkiem”,

Działanie FELD.07.05 „Integracja i społeczeństwo obywatelskie”.

Nr umowy: FELD.07.05-IP.01-0088/23-00

Wartość projektu 445 757,50 zł

Wartość dofinansowania 423 469,62 zł

Wkład własny: 22 287,88 zł

Realizator projektu: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczercowie

 

Projekt realizowany zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji,

w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami

oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn

 

Celem projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 16 osób (14K/2M) w wieku 30 lat i więcej zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie Gminy Szczerców  poprzez realizację kompleksowej i indywidualnej ścieżki reintegracji społeczno-zawodowej obejmującej niezbędne i adekwatne do potrzeb danej osoby formy wsparcia w terminie od 1.03.2024 r. do 28.02.2025 r.

Grupa docelowa: Wsparciem projektu objętych zostanie 16 osób (14 kobiet/2 mężczyzn) korzystających ze świadczeń pomocy społecznej GOPS w Szczercowie z co najmniej jednego powodu wskazanego w art. 7 ustawy o pomocy społecznej będących w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.

Zadania realizowane w projekcie:

  1. Identyfikacja potrzeb Uczestników z opracowaniem Indywidualnej Ścieżki Reintegracji.
  2. Grupowy i indywidualny trening umiejętności społecznych.
  3. Warsztaty doradztwa zawodowego.
  4. Szkolenia zawodowe.
  5. Staże zawodowe.
  6. Pośrednictwo pracy
  7. Praca socjalna.

Rezultaty projektu:

– minimum 12 Uczestników/czek projektu uzyska kompetencje lub kwalifikacje zawodowe,

– minimum 7 Uczestników/czek projektu  podejmie zatrudnienie lub rozpocznie prowadzenie działalności gospodarczej,

– minimum 12 Uczestników/czek uzyska polepszenie sytuacji społecznej po opuszczeniu programu.

Załącznik:
Informacja [PDF]

 

Przeczytaj również

Skip to content