Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Szczercowie rozpoczął realizację projektu: „Szczerców stawia na kształcenie zawodowe”

 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Szczercowie rozpoczął realizację projektu: „Szczerców stawia na kształcenie zawodowe”

#FunduszeEuropejskie

Numer naboru: FELD.08.08-IZ.00-001/23

Numer wniosku: FELD.08.08-IZ.00-0111/23

Numer i nazwa Priorytetu: FELD.08 Fundusze europejskie dla edukacji i kadr w Łódzkiem programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027

Numer i nazwa Działania: FELD.08.08 Kształcenie zawodowe

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczercowie realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejski Fundusz Społeczny Plus w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021- 2027 pn. „Szczerców stawia na kształcenie zawodowe”.

Celem głównym projektu jest poprawa jakości kształcenia w Technikum Informatycznym i Branżowej Szkole I Stopnia w Szczercowie poprzez realizację działań zmierzających do nabycia przez 90% ze 156 Uczniów (49K, 107M) kwalifikacji, kompetencji, umiejętności (zgodnie z definicją wskaźnika „Liczba uczniów, którzy nabyli kwalifikacje po opuszczeniu programu”), do nabycia kompetencji/kwalifikacji przez min. 90% z 11 Nauczycieli (5K,6M) i do zwiększenia potencjału dydaktycznego szkoły poprzez zakup sprzętów i pomocy dydaktycznych w okresie 01.05.2024- 31.08.2025.

 

Projekt skierowany jest do grupy docelowej z Województwa Łódzkiego: Szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe i obejmuje 156 uczniów (49K, 107M) i 11 nauczycieli (5K,6M) z Gminy Szczerców. Technikum Informatyczne w Szczercowie i Branżowa Szkoła I Stopnia w Szczercowie prowadzące kształcenie zawodowe w zawodach: Technik informatyk, Technik ekonomista, Technik programista, Technik Architektury Krajobrazu, Mechanik pojazdów samochodowych, Wielozawodowej.

W projekcie przewidziano:

– doposażenie pracowni szkolnych w technikum/szkole branżowej: Technikum Informatyczne- pracownia informatyczna, architektury krajobrazu, programistyczna, języka angielskiego. Branżowa Szkoła I Stopnia– pracownia informatyczna.

– wsparcie w zakresie doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli poprzez organizację kursów, szkoleń i studiów podyplomowych

– wsparcie w zakresie podnoszenia kompetencji oraz uzyskiwania kwalifikacji zawodowych przez uczniów poprzez organizację kursów, warsztatów proekologicznych

– rozwój kompetencji kluczowych uczniów poprzez realizację kursów przygotowujących do matury: z matematyki, języka polskiego, języka angielskiego oraz wyjazdy w tym zajęcia sportowe, integracyjne i wyjazdy edukacyjne

– realizacja doradztwa zawodowego dla 50 uczniów

– realizację staży uczniowskich dla 110 uczniów,

 

Główne rezultaty projektu:

  • Liczba uczniów, którzy nabyli kwalifikacje po opuszczeniu programu – 141 uczniów
  • Liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty, którzy uzyskali kwalifikacje po opuszczeniu programu – 10 nauczycieli
  • Liczba szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem – 2 szkoła

 

Wartość projektu wynosi 1 198 101,37 zł i obejmuje dofinansowanie w kwocie 1 078 291,23 zł z następujących źródeł:

  • finansowanie z środków Unii Europejskiej wynosi 916 547,55 zł
  • finansowanie wkładu krajowego z budżetu państwa 161 743,68 zł

Wkład własny wynosi  119 810,14 zł.

Projekt realizowany będzie w terminie od 1 maja 2024 r. do 31 sierpnia 2025 r.

 

Przeczytaj również

Skip to content