Zbliżający się termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego

Wójt Gminy Szczerców, informuje producentów rolnych o zbliżającym się terminie składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Szczercowie w terminie:

od 2 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. Do wniosku należy dołączyć faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie

od 1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2021 r. ; w przypadku ubiegania się o zwrot podatku w odniesieniu do bydła, należy do wniosku dołączyć dokument wydany przez kierownika biura powiatowego ARiMR zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego za rok 2020.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2021 r. wynosi:
100,00 zł x ilość ha użytków rolnych
oraz
30,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Wzór wniosku [PDF]

Przeczytaj również