VII posiedzenie Komisji Budżetu, Polityki Gospodarczej i Bezpieczeństwa Publicznego Kadencja 2018-2023

W dniu 29 maja 2019 r. o godz. 15:30 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się VII posiedzenie Komisji Budżetu, Polityki Gospodarczej i Bezpieczeństwa Publicznego.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zmiany budżetu gminy Szczerców na 2019 r.
  5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Szczerców na lata 2019-2022.
  6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
  7. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s dopłat do wybranych taryfowych grup odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Szczerców.
  8. Sprawy różne.
  9. Zakończenie posiedzenia.

Przeczytaj również