XX Sesja Rady Gminy Szczerców kadencji 2014-2018

28 czerwca 2016 roku (wtorek) o godz. 11.00 w sali obrad Urzędu Gminy w Szczercowie, ul. Pułaskiego 8, odbędzie się posiedzenie XX Sesji Rady Gminy Szczerców.

Projekt porządku obrad XX Sesji Rady Gminy Szczerców

1)  Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2)  Zgłaszanie uwag i poprawek do projektu porządku obrad.

3)  Zatwierdzenie porządku obrad.

4)  Przyjęcie protokołu z XIX sesji.

5)  Sprawozdanie Wójta nt. działań podjętych między sesjami.

6)  Sprawozdanie Przewodniczących Komisji nt. działalności Komisji między sesjami.

7)  Rozpatrzenie projektu uchwały w/s wysokości oraz zasad przyznawania sołtysom diet.

8)  Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmian w budżecie gminy Szczerców na 2016r.

9)  Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2022.

10)  Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczercowie.

11)  Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Szczerców wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Szczerców za rok 2015.

12)  Rozpatrzenie projektu uchwały w/s udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Szczerców.

13)   Rozpatrzenie projektu uchwały w/s ustalenia opłat oraz zwolnień z opłat za korzystanie z usług sportowo ? rekreacyjnych na niektórych gminnych obiektach użyteczności publicznej.

14)  Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej o charakterze sportowo ? rekreacyjnym na terenie Gminy Szczerców.

15)  Rozpatrzenie projektu uchwały w/s doposażenia w składniki majątkowe Samorządowego Zakładu Budżetowego Gminy Szczerców.

16)  Rozpatrzenie projektu uchwały w/s uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szczerców.

17)  Rozpatrzenie projektu uchwały w/s szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

18)  Rozpatrzenie projektu uchwały w/s uchylenia uchwały Nr XIX/191/16 rady Gminy Szczerców z dnia 19 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/167/16 rady Gminy Szczerców z dnia 22 marca 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik określonej wielkości.

19)  Rozpatrzenie projektu uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru gminy Szczerców.

20)  Sprawy różne:

– interpelacje i wnioski.

21)  Zakończenie obrad XX Sesji Rady Gminy Szczerców.

 

Protokół z XX sesji Rady Gminy

Przeczytaj również