Polepszenie jakości środowiska poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w Gminie Szczerców

unia

Projekt:  Polepszenie jakości środowiska poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gminie Szczerców realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii.

Umowa o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPLD.04.01.02-10-0146/16-00. Wartość Projektu wg powyższej umowy 6 273 666,00 zł. Dofinansowanie 74% wydatków kwalifikowanych.
Przedmiotem projektu jest zaprojektowanie, wykonanie i montaż kompletnych 499 szt. systemów instalacji solarnych z kolektorami płaskimi dla prywatnych obiektów mieszkalnych,  przeznaczonych do wspomagania podgrzewania ciepłej wody użytkowej oraz zaprojektowanie, wykonanie i montaż gruntowej pompy ciepła w budynku użyteczności publicznej – świetlicy gminnej w miejscowości Borowa w gminie Szczerców.

Zakończenie realizacji Projektu: 15 grudnia 2018r. W obecnym stanie realizacji podpisano umowę z Wykonawcami na zaprojektowanie i montaż instalacji solarnych oraz montaż pompy ciepła.

Rozpoczął się montaż pierwszych instalacji solarnych.