Zakaz wprowadzania wód opadowych do kanalizacji sanitarnej

Uprzejmie przypominamy mieszkańcom gminy Szczerców o ustawowym zakazie wprowadzania wód opadowych, roztopowych oraz drenażowych do kanalizacji sanitarnej (art. 9 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków).

Wykrycie tego procederu zagrożone jest karą pieniężną do 10.000zł. (wynika to z art. 28 ust. 4a Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków).

Mając na uwadze powyższe, Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Szczerców wzywa właścicieli posesji, z których wody opadowe i wody drenażowe odprowadzane są do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej, do niezwłocznego dobrowolnego usunięcia istniejących nieprawidłowości.

ZGK jednocześnie informuje, że będą przeprowadzane kontrole terenowe, zmierzające do wykrycia nielegalnych podłączeń odprowadzenia wód deszczowych do kanalizacji sanitarnej.

 

Przeczytaj również