XXXV Sesja Rady Gminy Szczerców kadencji 2018-2023

W dniu 25 lutego 2022 roku (piątek) o godz. 10:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się XXXV Sesja Rady Gminy Szczerców.

Proponowany porządek obrad:

 • Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 • Zgłaszanie uwag i poprawek do projektu porządku obrad.
 • Zatwierdzenie porządku obrad.
 • Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji.
 • Sprawozdanie Wójta nt. działań podjętych między sesjami.
 • Sprawozdanie Przewodniczącej z działalności między sesjami.
 • Sprawozdanie Przewodniczących Komisji nt. działalności Komisji między sesjami.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczerców na lata 2022 – 2025.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany budżetu gminy Szczerców na 2022 r.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s udzielenia dotacji z budżetu Gminy Szczerców dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczercowie.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s udzielenia dotacji z budżetu Gminy Szczerców dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chabielicach.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s udzielenia dotacji z budżetu Gminy Szczerców dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Magdalenowie.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s udzielenia dotacji z budżetu Gminy Szczerców dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Osinach.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s udzielenia dotacji z budżetu Gminy Szczerców dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borowej.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Szczerców.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany Uchwały Nr XXXIV/373/22 Rady Gminy Szczerców z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu wypłacanego z budżetu gminy za udział członków ochotniczych Straży Pożarnych w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany Uchwały Nr XXXIV/374/22 Rady Gminy Szczerców z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie wysokości oraz zasad przyznawania sołtysom diet.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany Uchwały Nr XXXII/353/21 Rady Gminy Szczerców z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.
 • Sprawy różne – interpelacje i wnioski.
 • Zakończenie obrad XXXV Sesji Rady Gminy Szczerców.

Protokół z XXXV Sesji RG

Przeczytaj również

Skip to content