XXXII Sesja Rady Gminy Szczerców kadencji 2014-2018

 • W dniu 27 czerwca 2017 r. o godz. 11.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się XXXII Sesja Rady Gminy Szczerców.Proponowany porządek obrad:
 • Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 • Zgłaszanie uwag i poprawek do projektu porządku obrad.
 • Zatwierdzenie porządku obrad.
 • Przyjęcie protokołu z XXXI sesji.
 • Sprawozdanie Wójta nt. działań podjętych między sesjami.
 • Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Szczerców z działalności między sesjami.
 • Sprawozdanie Przewodniczących Komisji nt. działalności Komisji między sesjami.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmian w budżecie gminy Szczerców na 2017r.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 – 2020.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Bełchatowskiemu.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczercowie za 2016r.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Szczerców wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Szczerców za rok 2016.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Szczerców.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany uchwały Nr XVI/150/16 Rady Gminy Szczerców z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie wysokości stawek opłaty za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Szczerców.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s wyrażenia woli współpracy ze społecznością lokalna Gminy Borgo Ticino we Włoszech.
 • Sprawy różne:

– interpelacje i wnioski.

 • Zakończenie obrad XXXII Sesji Rady Gminy Szczerców.

Przeczytaj również