XXXI Sesja Rady Gminy Szczerców kadencji 2014-2018

W dniu 30 maja 2017 r. o godz. 11.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się XXXI Sesja Rady Gminy Szczerców.

Proponowany porządek obrad:

 • Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 • Zgłaszanie uwag i poprawek do projektu porządku obrad.
 • Zatwierdzenie porządku obrad.
 • Przyjęcie protokołu z XXX sesji.
 • Sprawozdanie Wójta nt. działań podjętych między sesjami.
 • Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Szczerców z działalności między sesjami.
 • Sprawozdanie Przewodniczących Komisji nt. działalności Komisji między sesjami.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmian w budżecie gminy Szczerców na 2017r.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 – 2020.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s przyjęcia Gminnego program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów, słuchaczy i studentów zamieszkałych na terenie Gminy Szczerców.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s uchwalenia Regulaminu przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów szkół, dla których Gmina Szczerców jest organem prowadzącym lub uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szczerców oraz słuchaczy szkół policealnych i studentów szkół wyższych zamieszkałych na terenie Gminy Szczerców.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 10 lat w trybie bezprzetargowym, lokalu użytkowego – Sali lekcyjnej, zlokalizowanego na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 268/2 położonej w obrębie Szczerców.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany uchwały Nr XVI/149/16 Rady Gminy z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Szczerców na lata 2016 – 2020 zmienionej uchwałą Nr XVIII/183/16 Rady Gminy z dnia 21 kwietnia 2016r.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany Uchwały Nr XX/207/16 Rady Gminy Szczerców z dnia 28 czerwca 2017r. w sprawie ustalenia opłat oraz zwolnień z opłat za korzystanie z usług sportowo – rekreacyjnych na niektórych gminnych obiektach użyteczności publicznej.
 • Sprawy różne:

– interpelacje i wnioski.

 • Zakończenie obrad XXXI Sesji Rady Gminy Szczerców.

skanowanie0018

Przeczytaj również