XXVII Sesja Rady Gminy Szczerców kadencji 2018-2023

W dniu 28 maja 2021 roku (piątek) o godz. 10:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się XXVII Sesja Rady Gminy Szczerców.

Proponowany porządek obrad:

 • Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 • Zgłaszanie uwag i poprawek do projektu porządku obrad.
 • Zatwierdzenie porządku obrad.
 • Przyjęcie protokołu z XXVI sesji.
 • Sprawozdanie Wójta nt. działań podjętych między sesjami.
 • Sprawozdanie Przewodniczącej z działalności między sesjami.
 • Sprawozdanie Przewodniczących Komisji nt. działalności Komisji między sesjami.
 • Przedłożenie Raportu o stanie Gminy Szczerców za 2020 rok.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany budżetu gminy Szczerców na 2021 r.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczerców na lata 2021 – 2024.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Szczerców.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany Uchwały Nr XXV/227/12 Rady Gminy Szczerców z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia diet przysługujących radnym oraz zasad ich wypłacania.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s ustalenia opłat oraz zwolnień z opłat za korzystanie z usług sportowo – rekreacyjnych na niektórych gminnych obiektach użyteczności publicznej.
 • Sprawy różne – interpelacje i wnioski.
 • Zakończenie obrad XXVII Sesji Rady Gminy Szczerców.

Protokół z XXVII Sesji Rady Gminy Szczerców

Przeczytaj również

Skip to content