XXIV Sesja Rady Gminy Szczerców kadencji 2014-2018

W dniu 27 grudnia 2016 r. o godz. 12.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się XXIV Sesja Rady Gminy Szczerców.

Proponowany porządek obrad:

1) Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2) Zgłaszanie uwag i poprawek do projektu porządku obrad.
3) Zatwierdzenie porządku obrad.
4) Przyjęcie protokołu z XXIII sesji.
5) Sprawozdanie Wójta nt. działań podjętych między sesjami.
6) Sprawozdanie Przewodniczących Komisji nt. działalności Komisji między sesjami.
7) Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmian w budżecie gminy Szczerców na 2016r.
8) Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2020.
9) Rozpatrzenie projektu uchwały w/s uchwalenia budżetu gminy Szczerców na 2017r.:
– odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
– odczytanie opinii komisji stałych, w tym opinii Komisji Budżetu, Polityki Gospodarczej i Bezpieczeństwa Publicznego,
– odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu,
– dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie.
– głosowanie nad projektem uchwały.
10) Rozpatrzenie projektu uchwały w/s uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczerców na lata 2017-2020
11) Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zasięgnięcia opinii od Forum Związków Zawodowych dotyczącej rozwiązania Zespołu Szkolno ? Przedszkolnego w Szczercowie.
12) Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zasięgnięcia opinii od Związku Nauczycielstwa Polskiego dotyczącej rozwiązania Zespołu Szkolno ? Przedszkolnego w Szczercowie.
13) Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zasięgnięcia opinii od Międzyzakładowej Komisji NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i dotyczącej rozwiązania Zespołu Szkolno ? Przedszkolnego w Szczercowie.
14) Rozpatrzenie projektu uchwały w/s regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szczerców.
15) Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Szczerców.
16) Sprawy różne:
– interpelacje i wnioski.
17) Zakończenie obrad XXIV Sesji Rady Gminy Szczerców.

 

skanowanie0024

Przeczytaj również