XXIII Sesja Rady Gminy Szczerców

W dniu 29 listopada 2016 r. o godz. 11.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się XXIII Sesja Rady Gminy Szczerców

Proponowany porządek obrad:

 • Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 • Zgłaszanie uwag i poprawek do projektu porządku obrad.
 • Zatwierdzenie porządku obrad.
 • Przyjęcie protokołu z XXII sesji.
 • Sprawozdanie Wójta nt. działań podjętych między sesjami.
 • Sprawozdanie Przewodniczących Komisji nt. działalności Komisji między sesjami.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmian w budżecie gminy Szczerców na 2016r.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2020.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany Uchwały Nr XVII/175/16 z dnia 22 marca 2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bełchatowskiemu na realizację zadania ?Przebudowa drogi powiatowej 1917E na odcinku Kamień – Chabielice.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Szczerców na realizację zadania ?Remont studzienki kanalizacji deszczowej w pasie drogi wojewódzkiej Nr 483 w obrębie skrzyżowania ul. Częstochowskiej, Praga i Kącik w miejscowości Szczerców?.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s określenia rocznych stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Szczerców.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Szczerców.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s określenia stawek podatku od środków transportowych.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika SPZOZ w Szczercowie.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s w/s odwołania oraz powołania nowego członka Rady Społecznej SPZOZ w Szczercowie.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s odwołania oraz powołania nowego członka Rady Społecznej SPZOZ w Szczercowie.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s uchwalenia Statutu Gminy Szczerców.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s udzielenia dotacji z budżetu Gminy Szczerców dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Magdalenowie.
 • Sprawy różne:

– interpelacje i wnioski.

 • Zakończenie obrad XXIII Sesji Rady Gminy Szczerców.

skanowanie0025

Przeczytaj również