XXI Sesja Rady Gminy Szczerców kadencji 2018-2023

W dniu 27 listopada 2020 roku (piątek) o godz. 10:00 w Auli Szkoły Podstawowej w Szczercowie przy ul. Rzecznej 7 odbędzie się XXI Sesja Rady Gminy Szczerców.

Proponowany porządek obrad:

 • Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 • Zgłaszanie uwag i poprawek do projektu porządku obrad.
 • Zatwierdzenie porządku obrad.
 • Przyjęcie protokołu z XX sesji.
 • Sprawozdanie Wójta nt. działań podjętych między sesjami.
 • Sprawozdanie Przewodniczącej z działalności między sesjami.
 • Sprawozdanie Przewodniczących Komisji nt. działalności Komisji między sesjami.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany budżetu gminy Szczerców na 2020 r.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczerców na lata 2020 – 2023.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany uchwały Nr XV/148/20 Rady Gminy Szczerców z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Bełchatowskiemu pomocy finansowej na realizacje zadania ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1908E na odc. od drogi wojewódzkiej nr 483 do msc. Magdalenów – dok. projektowo – kosztorysowa (ZRID)”.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s określenia rocznych stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Szczerców.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s określenia stawek podatku od środków transportowych.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Szczerców.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany uchwały Nr VIII/82/19 Rady Gminy Szczerców z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych na gruntach obrębów geodezyjnych Janówka, Osiny i Tatar.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. gr. 185 i 186 (obręb Zagadki) w gminie Szczerców.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Szczerców.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s wyrażenia zgody na zaprzestanie świadczenia usług bezpłatnego dostępu do Internetu.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany statutu sołectwa Borowa.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany statutu sołectwa Brzezie.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany statutu sołectwa Chabielice.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany statutu sołectwa Dubie.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany statutu sołectwa Grudna.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany statutu sołectwa Janówka.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany statutu sołectwa Kieruzele.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany statutu sołectwa Kuźnica Lubiecka.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany statutu sołectwa Lubiec.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany statutu sołectwa Magdalenów.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany statutu sołectwa Niwy.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany statutu sołectwa Osiny.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany statutu sołectwa Polowa.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany statutu sołectwa Podklucze.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany statutu sołectwa Podżar.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany statutu sołectwa Rudzisko.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany statutu sołectwa Szczercowska Wieś.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany statutu sołectwa Stanisławów Pierwszy.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany statutu sołectwa Stanisławów Drugi.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany statutu sołectwa Tatar.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany statutu sołectwa Zbyszek.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany statutu sołectwa Szczerców.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany statutu sołectwa Leśniaki.
 • Zakończenie obrad XXI Sesji Rady Gminy Szczerców.

Protokół z XXI Sesji Rady Gminy wraz z głosowaniem

Przeczytaj również

Skip to content