XXI posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu Kadencja 2018-2023

W dniu 10 sierpnia 2020 r. (poniedziałek) o godz. 15.30 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się XXI posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  4. Dyskusja na temat funkcjonowania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz Centrum Rehabilitacji w Szczercowie.
  5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczercowie za 2019 r.
  6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s przyjęcia raportu o sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczercowie.
  7. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
  8. Debata na temat ,,Raportu o stanie Gminy Szczerców za 2019 rok”.
  9. Sprawy różne.
  10. Zakończenie posiedzenia.

Przeczytaj również