Program „Rodzina 500+”

Począwszy od 2021 r., prawo do świadczenia wychowawczego jest ustalane, co do zasady na roczny okres świadczeniowy trwający od dnia 1 czerwca do dnia 31 maja następnego roku kalendarzowego.

Najbliższy okres świadczeniowy w ramach programu „Rodzina 500+” będzie trwał od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.

W związku ze zbliżającym się nowym okresem świadczeniowym 2021/2022 , od 1 lutego 2021 r. ruszył kolejny nabór  wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres.

Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego na nowy okres rozpoczynający się 1 czerwca 2021 r., wnioski  można składać od 1 lutego 2021 r. drogą elektroniczną czyli przez Internet za pośrednictwem portalu Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl, przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS, a od 1 kwietnia 2021 r. także drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczercowie lub za pośrednictwem poczty.

Jeśli osoba złoży wniosek o świadczenie wychowawcze na nowy okres w terminie do 30 kwietnia 2021 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec nastąpi najpóźniej do 30 czerwca 2021r. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach, ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia nastąpi w maksymalnym terminie do 3 miesięcy.

Program Rodzina 500 plus jest zgodny z dotychczasową, unijną praktyką koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Jeśli osoba składająca wniosek lub członek wskazanej we wniosku rodziny przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej – w państwie Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii, a wyjazd/pobyt ten nie ma charakteru turystycznego, leczniczego lub nie jest związany z podjęciem przez dziecko kształcenia poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, to gmina przekaże wniosek wraz z dokumentami właściwemu wojewodzie w celu jego rozpatrzenia i ustalenia czy nie mają zastosowania unijne przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Wnioskodawca występujący z wnioskiem o świadczenia podlegające koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego składa wraz z wnioskiem oświadczenie dla potrzeb ustalenia ustawodawstwa właściwego do wypłaty świadczeń rodzinnych i/lub świadczenia wychowawczego.

Formularz oświadczenia dostępny jest na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczercowie bądź na stronie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

Oświadczenie niezbędne do ustalenia międzynarodowej koordynacji świadczeń.

Przeczytaj również