Konsultacje programu współpracy na rok 2022

Na podstawie Zarządzenia Nr 88/21 Wójta Gminy Szczerców z dnia 11 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022” przeprowadza się konsultacje w sprawie w/w programu.

Konsultacje przeprowadza się w formie wyrażenia pisemnej opinii do programu. Osobami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są przedstawiciele organizacji.

Konsultacje przeprowadzone zostaną w terminie od 12 października 2021r. do 26 października 2021r. za pośrednictwem formularza, który należy wypełnić i złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: organizacje@szczercow.org lub tradycyjnej oraz w sekretariacie Urzędu Gminy w Szczercowie.

treść zarządzenia [PDF]

formularz konsultacji 2022 [DOC]

Przeczytaj również

Skip to content