XVII Sesja Rady Gminy Szczerców kadencji 2018-2023

W związku ze zmianą organizacji pracy Urzędu Gminy w Szczercowie wprowadzoną Zarządzeniem Nr 25/20 Wójta Gminy Szczerców z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie zmian organizacji pracy Urzędu Gminy w Szczercowie, mających na celu przeciwdziałanie rozpowszechnianiu się koronawirusa (COVID-19) oraz nadal istniejącym stanem epidemii informuję, iż obrady XVII Sesji Rady Gminy Szczerców zaplanowane na dzień 20 maja br. odbędą się w Auli Szkoły Podstawowej w Szczercowie przy ul. Rzecznej 7 bez udziału sołtysów i osób postronnych.

Proponowany porządek obrad:

 • Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 • Zgłaszanie uwag i poprawek do projektu porządku obrad.
 • Zatwierdzenie porządku obrad.
 • Przyjęcie protokołu z XVI sesji.
 • Sprawozdanie Wójta nt. działań podjętych między sesjami.
 • Sprawozdanie Przewodniczącej z działalności między sesjami.
 • Sprawozdanie Przewodniczących Komisji nt. działalności Komisji między sesjami.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany budżetu gminy Szczerców na 2020 r.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczerców na lata 2020 – 2023.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s udzielenia dotacji z budżetu Gminy Szczerców dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczercowie.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s udzielenia dotacji z budżetu Gminy Szczerców dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczercowie.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s udzielenia dotacji z budżetu Gminy Szczerców dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Osinach.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s udzielenia dotacji z budżetu Gminy Szczerców dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Magdalenowie.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s udzielenia dotacji z budżetu Gminy Szczerców dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chabielicach.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s udzielenia dotacji z budżetu Gminy Szczerców dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borowej.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany uchwały Nr XV/148/20 Rady Gminy Szczerców z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Bełchatowskiemu pomocy finansowej na realizację zadania ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1908E na odc. od drogi wojewódzkiej nr 483 do msc. Magdalenów – dok. projektowo – kosztorysowa (ZRID).
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s rozwiązania Straży Gminnej w Szczercowie.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Gminy Szczerców dla części obrębów: Szczerców, Grudna, Podklucze, Załuże.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Szczerców.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szczerców w 2020 roku”.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty, stawki za pojemnik określonej wielkości oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s uchwalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Szczerców.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s doposażenia w składniki majątkowe Samorządowego Zakładu Budżetowego Gminy Szczerców.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zasad udzielania dofinansowania kosztów wykonania podłączeń kanalizacyjnych.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany uchwały Nr XVI/158/20 Rady Gminy Szczerców
  z dnia 21 lutego 2020 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Szczerców w sprawie zmiany statutów sołectw.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany uchwały Nr XX/201/16 Rady Gminy Szczerców
  z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości oraz zasad przyznawania sołtysom diet.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy dla gminy Szczerców na lata 2014-2020 w roku 2019.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Szczerców na lata 2019–2021 w roku 2019.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2019 oraz potrzeby związane z realizacją zadań.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczercowie za rok 2019 oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności
  za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.
 • Sprawy różne – interpelacje i wnioski.
 • Zakończenie obrad XVII Sesji Rady Gminy Szczerców.

Jednocześnie zachęcamy Państwa do oglądania transmisji z XVII Sesji Rady Gminy Szczerców online za pośrednictwem strony internetowej Gminy Szczerców.

Początek obrad o godzinie: 10:00

Protokół z XVII Sesji RG

Przeczytaj również