Szczerców przystępuje do Centrum Usług Społecznych dla naszego powiatu

Gmina Szczerców od maja rozpocznie realizację projektu partnerskiego pod nazwą Centrum Usług Społecznych dla powiatu bełchatowskiego.  Podmiotem inicjującym działanie, a tym samym Partnerem Wiodącym, jest Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Przystań” z Bełchatowa.

Projekt zakłada wspólne działanie i partnerstwo Stowarzyszenia „Przystań”, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczercowie, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z Bełchatowa, zelowskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych i tamtejszego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Wkładem każdego z uczestników projektu będzie zaplecze kadrowe, organizacyjne i techniczne. Pozwoli to uzyskać polepszenie dostępu do usług socjalnych dla blisko 200 mieszkańców powiatu bełchatowskiego. Mowa o wsparciu dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin przez miejsca krótkookresowego pobytu dziennego, wzrost świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, obecność asystenta osoby niepełnosprawnej czy działalność świetlicy socjoterapeutycznej.

Projekt realizowany będzie w ramach Osi Priorytetowej IX „Wyłączenie społeczne” Działania IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” Poddziałania IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne” RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Przeczytaj również