Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 07.12.2023 r. w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – ustalona kwota wynosi 1,46 zł za litr oleju w 2024 roku. 

Zwrot podatku akcyzowego jest ustalany na podstawie:
*  powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu rolnika,
* średniej rocznej liczby DJP bydła.

Limit ustalany jest jako suma:
* kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 110 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku, tj.:

160,60 zł (110 x 1,46 zł) z 1 ha użytków rolnych,

*kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, tj.:

58,40 zł (40 x 1,46 zł) z 1 średniej rocznej DJP bydła,

*kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 4 oraz średniej rocznej liczby świń będących w posiadaniu producenta rolnegow roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, tj.: 5,84 zł (4 x 1,46 zł) z 1 średniej rocznej liczby świń

*kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych owiec będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, tj.:

       58,40 zł (40 x 1,46 zł) z 1 średniej rocznej DJP owiec,

*kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych kóz będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, tj.:

58,40 zł (40 x 1,46 zł) z 1 średniej rocznej DJP kóz,

*liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych koni będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, tj.:

58,40 zł (40 x 1,46 zł) z 1 średniej rocznej DJP koni.

Przy ustalaniu wskazanego wyżej limitu nie uwzględnia się:

  • gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku rolnym;
  • gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

Zwrot podatku akcyzowego następuje za okresy sześciomiesięczne na podstawie wniosków złożonych przez producentów rolnych do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) wraz z fakturami albo kopiami tych faktur oraz dokumentem wydanym przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wnioski można składać w Urzędzie Gminy w terminach:

–  od 1 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.

– od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2024 roku i będzie dotyczył paliwa zakupionego w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2024 roku.

Wypłata zwrotu podatku przyznanego na podstawie decyzji, o której mowa w art. 5 ust. 1, następuje w terminach:

1) od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia – jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w terminie od dnia 1 lutego do dnia 29 lutego;

2) od dnia 1 października do dnia 31 października – jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w terminie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia.

 

Załączniki:

Wzór wniosku o zwrot akcyzy 2024 [PDF]

Wykaz faktur [DOC]

Oświadczenie o pkd – akcyza 2024 [DOC]

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie 2024 [DOC]

Klauzula informacyjna [DOC]

Przeczytaj również

Skip to content