Zarząd Gminnej Spółki Wodnej w Szczercowie

Do zakresu działania Zarządu spółki należy w szczególności:

1. organizowanie działalności spółki w sposób zmierzający do realizacji jej celów statutowych i administrowanie majątkiem spółki,

2. zwoływanie Walnych Zgromadzeń spółki oraz przygotowanie na te zgromadzenia sprawozdań, planów pracy, planów finansowych, uchwał i wniosków, a także innych materiałów wymagających rozpatrzenia przez walne zgromadzenie,

3. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia spółki w tym wyznaczanie i egzekwowanie składek oraz innych świadczeń członków spółki,

4. prowadzenie rachunkowości spółki,

5. przyjmowanie nowych członków oraz występowanie z wnioskami o włączenie lub wyłączenie członków ze spółki,

6. wnioskowanie o wydanie decyzji w sprawie świadczeń na rzecz spółki osób niebędących jej członkami,

7. wykonywanie innych czynności wynikających zadań spółki, a niezastrzeżonych dla walnego zgromadzenia lub komisji rewizyjnej,

8. przedkładanie uchwał organów spółki staroście.

Uczestnicy zebrania założycielskiego na spotkaniu w dniu 8 listopada 2013 r. w Szczercowie postanawiają wybrać zarząd Gminnej Spółki Wodnej w Szczercowie w składzie:

1) Olczak Jacek           – przewodniczący zarządu,

2) Wywiał Dariusz        – zastępca przewodniczącego zarządu,

3) Mielczarek Anita      – członek zarządu,

4) Peczka Lucjan         – członek zarządu,

5) Wieczorek Mirosław – członek zarządu.

Zarząd Gminnej Spółki Wodnej w Szczercowie jest upoważniony do wykonania czynności związanych z rejestracją spółki.

Zarząd spółki jest wybierany pośród członków spółki na 5 lat. Zarząd konstytuuje się na pierwszym swym posiedzeniu.

Jeżeli członek zarządu nie może pełnić swej funkcji Zarząd może na jego miejsce powołać do swego składu nowego członka, którego mandat trwa do najbliższego Walnego Zgromadzenia.

Przeczytaj również

Skip to content