Referat Spraw Obywatelskich

Kierownik referatu: Agnieszka Szubert
tel. 44 631 80 50/59 w. 130

Zadania Referatu Spraw Obywatelskich

1) Opracowanie i aktualizowanie planów, programów, wytycznych i innych dokumentów dotyczących zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w Gminie,

2) Organizowanie szkoleń i ćwiczeń z zakresu obronności, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej oraz szkolenia ludności w zakresie powszechnej samoobrony,

3) Nadzór nad przygotowaniem i zapewnienie działania systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania oraz systemu wykrywania skażeń,

4) Tworzenie gminnej formacji obrony cywilnej, gospodarowanie sprzętem obrony cywilnej,

5) Przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego oraz zgłoszeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego,

6) Prowadzenie spraw wojskowych w zakresie ustalonym przepisami,

7) Udział w przeprowadzaniu kwalifikacji wojskowej,

8) Opracowanie oraz utrzymanie w stałej aktualności planów natychmiastowego uzupełnienia sił zbrojnych oraz świadczeń rzeczowych i osobistych na rzecz tych sił,

9) Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na odbywanie zgromadzeń i decyzji o ich rozwiązaniu,

10) Obsługa systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i prowadzenie dokumentacji z tym związanej,

11) Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem i cofaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

12) Organizacja i sprawowanie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi.

13) Nadzór nad działalnością gminnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych,

14) Prowadzenie rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców,

15) Występowanie o nadanie numeru PESEL dla obywateli polskich i cudzoziemców zamieszkujących na terytorium RP, w związku z zameldowaniem się na pobyt stały lub czasowy oraz dla obywateli polskich zamieszkujących poza granicami RP w związku z ubieganiem się o polski dokument tożsamości,

16) Przyjmowanie zgłoszeń meldunkowych,

17) Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie zameldowania na pobyt stały/czasowy i wymeldowania z pobytu stałego/czasowego,

18) Wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców,

19) Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru dowodów osobistych,

20) Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców oraz przygotowanie spisu wyborców,

21) Prowadzenie spraw związanych z wyborami, referendum,

22) Prowadzenie spraw związanych z ewidencjonowaniem i likwidacją stanu wyposażenia Urzędu.

Przeczytaj również