Referat Spraw Obywatelskich

Kierownik referatu: Agnieszka Szubert
tel. 44 631 80 50/59 w. 130

Do zadań Referatu Spraw Obywatelskich należy w szczególności:

 1. Planowanie działalności w zakresie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej,
 2. Opracowanie i aktualizowanie planów, programów, wytycznych i innych dokumentów dotyczących zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w Gminie,
 3. Organizowanie szkoleń i ćwiczeń z zakresu obronności, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej oraz szkolenia ludności w zakresie powszechnej samoobrony,
 4. Nadzór nad przygotowaniem i zapewnienie działania systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania oraz systemu wykrywania skażeń,
 5. Tworzenie gminnej formacji obrony cywilnej i przygotowanie jej do sprawnego działania,
 6. Gospodarowanie sprzętem obrony cywilnej,
 7. Prowadzenie spraw wojskowych w zakresie ustalonym przepisami,
 8. Udział w przeprowadzaniu kwalifikacji wojskowej,
 9. Opracowanie oraz utrzymanie w stałej aktualności planów natychmiastowego uzupełnienia sił zbrojnych oraz świadczeń rzeczowych i osobistych na rzecz tych sił,
 10. Prowadzenie kancelarii informacji niejawnej,
 11. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na odbywanie zgromadzeń i decyzji o ich rozwiązaniu,
 12. Obsługa systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i prowadzenie dokumentacji z tym związanej,
 13. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem i cofaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 14. Organizacja i sprawowanie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi.
 15. Nadzór nad działalnością gminnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych,
 16. Realizowanie zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,
 17. Prowadzenie i aktualizacja rejestru mieszkańców,
 18. Aktualizacja rejestru PESEL i rejestru dowodów osobistych,
 19. Występowanie o nadanie numeru PESEL dla obywateli polskich i cudzoziemców zamieszkujących na terytorium RP, w związku z zameldowaniem się na pobyt stały lub czasowy, dla obywateli polskich zamieszkujących poza granicami RP w związku z ubieganiem się o polski dokument tożsamości oraz dla cudzoziemców na podstawie odrębnych przepisów,
 20. Przyjmowanie zgłoszeń meldunkowych,
 21. Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie zameldowania na pobyt stały/czasowy i wymeldowania z pobytu stałego/czasowego,
 22. Wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców,
 23. Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców, rejestru Pesel oraz rejestru dowodów osobistych,
 24. Przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego,
 25. Przyjmowanie zgłoszeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego,
 26. Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców oraz przygotowanie spisu wyborców,
 27. Prowadzenie spraw związanych z wyborami, referendum,
 28. Prowadzenie spraw związanych z ewidencjonowaniem i likwidacją stanu wyposażenia Urzędu.

Przeczytaj również

Skip to content