Informacja w sprawie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi

Dnia 1 lipca 2013r. zacznie obowiązywać nowy system gospodarki odpadami komunalnymi, wprowadzony nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2012r. poz. 391 ze zmianami). Od tego dnia gmina przejmie odpowiedzialność za odpady komunalne.

Oznacza to, że:
1) odbiorca odpadów komunalnych z wszystkich nieruchomości zostanie wybrany w drodze przetargu przez Gminę;
2) mieszkańcy nie będą indywidualnie zawierali umów na odbiór odpadów komunalnych z firmą wywozową tak jak jest teraz; odpady z każdej posesji odbierać będzie firma, która wygra przetarg;
3) firma ta będzie również zobowiązana do wyposażenia każdej nieruchomości w pojemniki na odpady; każdy właściciel nieruchomości, który będzie chciał segregować odpady, zostanie wyposażony w komplet pojemników do segregacji odpadów (które ustawi firma wywozowa) i w konsekwencji będzie ponosił niższą opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Jakie będą obowiązki właściciela nieruchomości?
1. Złożenie w okresie od 2 do 30 kwietnia 2013r. deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. Pułaskiego 8 w godzinach pracy Urzędu lub nadając w placówce pocztowej lub przesłanie w formie elektronicznej do Urzędu Gminy Szczerców za pośrednictwem Platformy Elektronicznej Usług Administracji Publicznej pod adresem www.epuap.gov.pl
2. Formularz deklaracji będzie dostępny na stronie internetowej urzędu (www.szczercow.pl), na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Szczerców pod adresem www.szczercow.e-bip.pl, u właściwego sołtysa i w siedzibie urzędu. Deklaracja przesłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym (Dz.U. Nr 130 poz. 1450 ze zmianami) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP zgodnie z art. 20a i 20b ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. nr 64 poz. 565 ze zmianami).
3. Regularne uiszczanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Szczerców.
4. Złożenie korekty deklaracji, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia na nieruchomości zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
5. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych (np. działkowcy, przedsiębiorcy) mają obowiązek złożyć deklarację dla nieruchomości niezamieszkałych, tj. takich na których powstają odpady komunalne a nie zamieszkują mieszkańcy.

Przez właściciela nieruchomości rozumie się także współwłaściciela, użytkownika wieczystego oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną.
Oznacza to, że:
1) w zabudowie jednorodzinnej: deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wypełnia i składa właściciel lub najemca nieruchomości;
2) w zabudowie wielorodzinnej: deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wypełnia i składa właściciel nieruchomości lub najemcy poszczególnych lokali, ewentualnie osoby sprawujące nadzór nad nieruchomością wspólną;
3) dla nieruchomości niezamieszkałych: deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wypełnia i składa właściciel lub najemca lub zarządzający nieruchomością.

Podkreślenia wymaga, że systemem odbioru odpadów objęte będą nieruchomości zamieszkałe ? takie, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości niezamieszkałe ? takie, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne w związku z bytowaniem ludzi (np. szkoły, przedszkola, przedsiębiorstwa, budynki użyteczności publicznej) oraz takie, na których odpady powstają sezonowo (np. działki). Tak więc obowiązek złożenia deklaracji dotyczył będzie wszystkich nieruchomości na terenie gminy, na których powstają odpady.

Jeżeli właściciel nieruchomości posiada więcej niż jedną nieruchomość, dla każdej winien złożyć osobną deklarację. W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a odpady komunalne wytwarzane są sezonowo – nieregularnie (np. działki letniskowe), w deklaracji należy wskazać okres, w którym będą powstawały odpady, tj. za który ponoszona będzie opłata.

UWAGA!

W momencie składania deklaracji właściciel nieruchomości, na której zamieszkuje 5 osób i więcej i na której prowadzona jest segregacja odpadów ?u źródła? będzie mógł zrezygnować z części pojemników.

Oznacza to, że:
– zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie na nieruchomości zamieszkałej, na której zamieszkuje 5 osób i więcej do gromadzenia odpadów komunalnych ustawiony będzie następujący zestaw pojemników:
1) 2 pojemniki 240 l na odpady suche,
2) 2 pojemniki 120 l na szkło,
3) 1 pojemnik 240 l na odpady pozostałe (zmieszane odpady komunalne);
– dopuszcza się rezygnację z dodatkowego pojemnika na odpady suche, na szkło lub zmniejszenie pojemności pojemnika na odpady pozostałe z 240 l na 120 l;
– w efekcie na nieruchomości nie może być ustawione mniej pojemników niż zestaw składający się z:
1) 1 pojemnika 240 l na odpady suche,
2) 1 pojemnika 120 l na szkło,
3) 1 pojemnika 120 l na odpady pozostałe.
W przypadku rezygnacji z części pojemników wniosek taki składający lub przyjmujący deklarację wpisuje na stronie 2 deklaracji w rubryce nr 37 Uwagi organu.

Aktualizacja z dnia 6 lutego 2014 r.

Usługi dodatkowe świadczone przez Gminę w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję o możliwości korzystania z tzw. usługi dodatkowej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Usługa dodatkowa jest dobrym rozwiązaniem dla tych z Pastwa, dla których wielkości pojemników ustawionych na nieruchomości są niewystarczające, w szczególności może to dotyczyć popiołu i żużla w okresie grzewczym.

Usługa dodatkowa polega na dostarczeniu dodatkowego pojemnika lub worka i odbiorze odpadów w terminie odbioru odpadów tzw. zmieszanych. Zamiast podstawiania dodatkowego pojemnika można również skorzystać z wymiany pojemnika 120l na 240l.

Usługa dodatkowa jest odpłatna. Stawki opłat za usługę dodatkową ustalone zostały Uchwałą Rady Gminy Szczerców Nr XXXI/277/13 z dnia 27 czerwca 2013r. i wynoszą:
– w przypadku nieruchomości zamieszkałych:
24,00 zł (bez segregacji) a 12,00 zł (z segregacją) za pojemnik/worek 120l;
48,00 zł (bez segregacji) a 24,00 zł (z segregacją) za pojemnik/worek 240l;

– w przypadku nieruchomości niezamieszkałych:
48,00 zł (bez segregacji) a 24,00 zł (z segregacją) za pojemnik/worek 120l;
96,00 zł (bez segregacji) a 48,00 zł (z segregacją) za pojemnik/worek 240l;
120,00 zł (bez segregacji) a 60,00 zł (z segregacją) za pojemnik/worek 1100l;
300,00 zł (bez segregacji) a 300,00 zł (z segregacją) za kontener 7m3.

Aby skorzystać z usługi dodatkowej należy złożyć stosowną deklarację. Deklaracja dostępna jest w Urzędzie Gminy (parter, pok. nr 4) oraz na stronie internetowej urzędu (www.szczercow.pl). Dodam jeszcze, że z usługi dodatkowej można korzystać okresowo np. w sezonie grzewczym, całorocznie bądź też jednorazowo.

Zachęcam do korzystania z usługi dodatkowej i przestrzegam przed pozbywaniem się odpadów w lasach!

deklaracja [DOC]

deklaracja [PDF]

usługi dodatkowe [PDF]

załącznik do uchwały usługi dodatkowe [PDF]

Przeczytaj również

Skip to content