Gmina Szczerców w Lokalnym Partnerstwie Wodnym

W Bełchatowie podpisano dziś list intencyjny w sprawie utworzenia Lokalnego Partnerstwa do Spraw Wody na terenie powiatu bełchatowskiego. Do inicjatywy przyłączyło się osiemnaście podmiotów, w tym wszystkie samorządy gminne i miejskie – gminę Szczerców reprezentował wójt Krzysztof Kamieniak.
W preambule dokumentu określono cele, jakie stoją za powołaniem LPW do życia. Inicjatorzy chcą zapobiegać skutkom suszy oraz poprawić gospodarkę wodną na terenie powiatu bełchatowskiego. Podobne działania podjąć mają miasta, gminy i powiaty na terenie całego kraju.
Podjęcie działań zmierzających do współpracy w zakresie racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi jest nieodzowne – mówi wójt Krzysztof Kamieniak. – Zwłaszcza u nas, na terenach wiejskich, gdzie borykamy się z niedoborem wody wynikającym również z bezpośredniego sąsiedztwa kopalni węgla brunatnego.
Intencją stron przystępujących do porozumienia jest zatem diagnoza sytuacji i przeciwdziałanie negatywnym skutkom niedoboru wody.
Potrzebne są rozmowy i uzgodnienia w celu wypracowania planu rozwoju gospodarki wodą na terenach wiejskich w perspektywie przynajmniej dziesięciu lat – podkreśla Anna Matusiak, reprezentująca Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach. – Zaczynamy od listu intencyjnego, a w ślad za nim w niedalekiej przyszłości pojawią się konkretne działania.
Samorządy, sygnatariusze porozumienia, mają jeszcze czas na składanie wniosków i propozycji przedsięwzięć, jakie mogłyby być realizowane w ramach LPW – gmina Szczerców wystąpiła już z planem oczyszczenia zbiornika przy „Wyspie”. Środki na ich sfinansowanie pochodzić mają z rządowego Krajowego Planu Odbudowy. W tej chwili nie są jeszcze znane zasady podziału pieniędzy, ani kwoty, jakimi dysponować będą poszczególne samorządy.

Przeczytaj również