Konkurs ofert ogłoszony przez Zarząd Powiatu w Bełchatowie

W dniu 18 grudnia 2018r. Zarząd Powiatu w Bełchatowie podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym w 2019 roku w zakresie:

  • pomocy społecznej,

  • ochrony i promocji zdrowia,

  • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,

  • turystyki i krajoznawstwa,

  • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

  • podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert wskazuje, oprócz zakresu zadań zlecanych organizacjom wraz z kwotami przeznaczonymi na ich realizację, zasady przyznawania dotacji, termin i warunki realizacji zadania oraz składania ofert, a także termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.

Pełna treść ogłoszenia wraz ze wzorem oferty oraz oświadczeniem dotyczącym RODO w załączeniu.

otwarty konkurs ofert – Zarząd Powiatu w Bełchatowie pdf

oświadczenie RODO- konkurs

Wzór oferty

Przeczytaj również