Zapytanie ofertowe dot. wyłonienia kadry instruktorskiej

Clipboard01

W związku z realizacją Mikroprojektu pn. „Zwiększenie kompetencji cyfrowych wśród mieszkańców gminy Szczerców” w projekcie  „Gmina na czasie” (umowa nr POPC.03.01.00-00-0099/18) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. Umowa o powierzenie grantu nr POPC.3.1/8/48/2019 z dnia 12 sierpnia 2019r. zapraszam do złożenia oferty na wyłonienie kadry instruktorskiej.

Termin składania ofert do 18 września 2019r. do godz. 15.00.

Opis przedmiotu zamówienia zamówienia stanowi załącznik.

formularz oferty

zapytanie ofertowe

Przeczytaj również