Zadbaj o porządek w Gminie

Szanowni Mieszkańcy Gminy Szczerców, zwracamy się do Państwa z prośbą dotyczącą utrzymania porządku i czystości na terenie naszej Gminy.

Stan najbliższego otoczenia bezpośrednio świadczy o nas, mówi o naszej trosce o dobro wspólne, ale też o kulturze, jaką reprezentujemy.

Utrzymanie porządku wymaga zaangażowania władz samorządowych, ale przede wszystkim współpracy i dobrej woli Mieszkańców. To od Nas zależy czy otaczające nas środowisko będzie zdrowe i przyjazne.

Przypominamy, że zgodnie z zapisami Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej, służącą dla ruchu pieszego, położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

Właściciel nieruchomości nie jest przy tym obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych. Co istotne, za właściciela nieruchomości w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 tej ustawy rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością, w tym m.in. najemców.

Jeżeli obowiązki wskazane w ww. ustawie mogą jednocześnie dotyczyć kilku podmiotów, obowiązany do ich wykonania jest podmiot lub podmioty faktycznie władające nieruchomością (bez znaczenia jest tytuł prawny do takiego władania).

W przypadku wynajmowania jedynie części nieruchomości bądź też wynajmowania jej kilku najemcom, można również w drodze umowy zawartej w formie pisemnej wskazać podmiot zobowiązany do wykonania obowiązków wynikających z ustawy.

 

prośba do mieszkańców gminy (1)

Przeczytaj również

Skip to content