XXXVII Sesja Rady Gminy Szczerców kadencji 2018-2023

W dniu 29 kwietnia 2022 roku (piątek) o godz. 10:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się XXXVII Sesja Rady Gminy Szczerców.

Proponowany porządek obrad:

 • Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 • Zgłaszanie uwag i poprawek do projektu porządku obrad.
 • Zatwierdzenie porządku obrad.
 • Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji.
 • Sprawozdanie Wójta nt. działań podjętych między sesjami.
 • Sprawozdanie Przewodniczącej z działalności między sesjami.
 • Sprawozdanie Przewodniczących Komisji nt. działalności Komisji między sesjami.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczerców na lata 2022 – 2025.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany budżetu gminy Szczerców na 2022 r.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. gr. 185 i 186 (obręb Zagadki) w gminie Szczerców.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych na gruntach obrębów geodezyjnych Janówka, Osiny i Tatar.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s wyrażenia woli przystąpienia z Lokalną Grupą Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” z siedzibą w Osjakowie do opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju „Krainy Wielkiego Łuku Warty”.
 • Sprawy różne – interpelacje i wnioski.
 • Zakończenie obrad XXXVII Sesji Rady Gminy Szczerców.

Protokół z XXXVII Sesji RG

Przeczytaj również

Skip to content