XXXIII Sesja Rady Gminy Szczerców kadencji 2018-2023

W dniu 30 grudnia 2021 roku (czwartek) o godz. 10:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się XXXIII Sesja Rady Gminy Szczerców.

Proponowany porządek obrad:

 • Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 • Zgłaszanie uwag i poprawek do projektu porządku obrad.
 • Zatwierdzenie porządku obrad.
 • Przyjęcie protokołu z XXXII sesji.
 • Sprawozdanie Wójta nt. działań podjętych między sesjami.
 • Sprawozdanie Przewodniczącej z działalności między sesjami.
 • Sprawozdanie Przewodniczących Komisji nt. działalności Komisji między sesjami.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczerców na lata 2021 – 2024.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany budżetu gminy Szczerców na 2021 r.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczerców na lata 2022 – 2025.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s uchwalenia budżetu gminy Szczerców na 2022 rok.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami działającymi na terenie Gminy Szczerców.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany Uchwały Nr XXXII/352/21 Rady Gminy Szczerców z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia diet przysługujących radnym oraz zasad ich wypłacania.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s skargi na działalność Wójta Gminy Szczerców.
 • Sprawy różne – interpelacje i wnioski.
 • Zakończenie obrad XXXIII Sesji Rady Gminy Szczerców.

Protokół z XXXIII Sesji RG Szczerców

Przeczytaj również

Skip to content