XXXI Sesja Rady Gminy Szczerców kadencji 2018-2023

W dniu 29 października 2021 roku (piątek) o godz. 10:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się XXXI Sesja Rady Gminy Szczerców.

Proponowany porządek obrad:

 • Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 • Zgłaszanie uwag i poprawek do projektu porządku obrad.
 • Zatwierdzenie porządku obrad.
 • Przyjęcie protokołu z XXX sesji.
 • Sprawozdanie Wójta nt. działań podjętych między sesjami.
 • Sprawozdanie Przewodniczącej z działalności między sesjami.
 • Sprawozdanie Przewodniczących Komisji nt. działalności Komisji między sesjami.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany budżetu gminy Szczerców na 2021 r.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczerców na lata 2021 – 2024.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Szczerców.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany uchwały nr XXVIII/318/21 Rady Gminy Szczerców z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Szczerców, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie
  z tych przystanków.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Szczerców.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zatwierdzenia projektu pt. „Akademia Zdrowej Rodziny” o numerze RPLD.09.02.01-10-A020/21 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
 • Sprawy różne – interpelacje i wnioski.
 • Zakończenie obrad XXXI Sesji Rady Gminy Szczerców.

Protokół z XXXI sesji RG

Przeczytaj również

Skip to content