XXVI Sesja Rady Gminy Szczerców kadencji 2018-2023

W dniu 30 kwietnia 2021 roku (piątek) o godz. 10:00 w Auli Szkoły Podstawowej w Szczercowie przy ul. Rzecznej 7 odbędzie się XXVI Sesja Rady Gminy Szczerców.

Proponowany porządek obrad:

 • Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 • Zgłaszanie uwag i poprawek do projektu porządku obrad.
 • Zatwierdzenie porządku obrad.
 • Przyjęcie protokołu z XXV sesji.
 • Sprawozdanie Wójta nt. działań podjętych między sesjami.
 • Sprawozdanie Przewodniczącej z działalności między sesjami.
 • Sprawozdanie Przewodniczących Komisji nt. działalności Komisji między sesjami.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany budżetu gminy Szczerców na 2021 r.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczerców na lata 2021 – 2024.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Szczerców na lata 2021 – 2026.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Szczerców.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Szczerców.
 • Wypracowanie opinii do projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Szczerców.
 • Sprawy różne – interpelacje i wnioski.
 • Zakończenie obrad XXVI Sesji Rady Gminy Szczerców.

Protokół z XXVI Sesji RG Szczerców wraz z głosowaniem

Przeczytaj również

Skip to content