XLVIII Sesja Rady Gminy Szczerców kadencji 2018-2023

W dniu 31 marca 2023 roku (piątek) o godz. 10:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się XLVIII Sesja Rady Gminy Szczerców.

Proponowany porządek obrad:

 • Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 • Zgłaszanie uwag i poprawek do projektu porządku obrad.
 • Zatwierdzenie porządku obrad.
 • Przyjęcie protokołu z XLVII sesji.
 • Sprawozdanie Wójta nt. działań podjętych między sesjami.
 • Sprawozdanie Przewodniczącej z działalności między sesjami.
 • Sprawozdanie Przewodniczących Komisji nt. działalności Komisji między sesjami.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczerców na lata 2023 – 2026.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany budżetu gminy Szczerców na 2023 r.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s przystąpienia do realizacji Programu ,,Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczercowie za rok 2022 oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Szczerców na lata 2022-2024 w roku 2022.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Szczerców na lata 2021-2026 w roku 2022.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny wraz z potrzebami związanymi na realizację tych zadań.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s wyrażenia zgody na użyczenie sprzętu stomatologicznego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Szczercowie.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany Uchwały Nr XLV/458/22 Rady Gminy Szczerców z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany Uchwały Nr XXVI/166/08 z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia opłaty targowej.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s powołania doraźnej Komisji Statutowej.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie Gminy Szczerców oraz słuchaczy szkół policealnych i studentów szkół wyższych zamieszkałych na terenie Gminy Szczerców.
 • Sprawy różne – interpelacje i wnioski.
 • Zakończenie obrad XLVIII Sesji Rady Gminy Szczerców.

Protokół z XLVIII Sesji Rady Gminy Szczerców

Przeczytaj również

Skip to content