XLVII Sesja Rady Gminy Szczerców kadencji 2018-2023

W dniu 3 marca 2023 roku (piątek) o godz. 10:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się XLVII Sesja Rady Gminy Szczerców.

Proponowany porządek obrad:

 • Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 • Zgłaszanie uwag i poprawek do projektu porządku obrad.
 • Zatwierdzenie porządku obrad.
 • Przyjęcie protokołu z XLVI sesji.
 • Sprawozdanie Wójta nt. działań podjętych między sesjami.
 • Sprawozdanie Przewodniczącej z działalności między sesjami.
 • Sprawozdanie Przewodniczących Komisji nt. działalności Komisji między sesjami.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczerców na lata 2023 – 2026.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany budżetu gminy Szczerców na 2023 r.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Szczerców na lata 2023 – 2026.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Szczercowie.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s podjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szczerców w 2023 roku”.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty, stawki za pojemnik określonej wielkości.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany Uchwały Nr XLIV/448/22 Rady Gminy Szczerców z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia rocznego program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.
 • Sprawy różne – interpelacje i wnioski.
 • Zakończenie obrad XLVII Sesji Rady Gminy Szczerców.

Protokół z XLVII Sesji Rady Gminy Szczerców

Przeczytaj również

Skip to content