XLVI Sesja Rady Gminy Szczerców kadencji 2018-2023

W dniu 30 stycznia 2023 roku (poniedziałek) o godz. 12:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się XLVI Sesja Rady Gminy Szczerców.

Proponowany porządek obrad:

 • Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 • Zgłaszanie uwag i poprawek do projektu porządku obrad.
 • Zatwierdzenie porządku obrad.
 • Przyjęcie protokołu z XLV sesji.
 • Sprawozdanie Wójta nt. działań podjętych między sesjami.
 • Sprawozdanie Przewodniczącej z działalności między sesjami.
 • Sprawozdanie Przewodniczących Komisji nt. działalności Komisji między sesjami.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczerców na lata 2023 – 2026.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany budżetu gminy Szczerców na 2023 r.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s udzielenia dotacji z budżetu Gminy Szczerców dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczercowie.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s udzielenia dotacji z budżetu Gminy Szczerców dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chabielicach.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s udzielenia dotacji z budżetu Gminy Szczerców dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chabielicach.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s udzielenia dotacji z budżetu Gminy Szczerców dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Magdalenowie.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s udzielenia dotacji z budżetu Gminy Szczerców dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Osinach.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s udzielenia dotacji z budżetu Gminy Szczerców dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borowej.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Bełchatowskiemu na realizację zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich na terenie Gminy Szczerców w 2023 roku.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s udzielenia Powiatowi Bełchatowskiemu pomocy finansowej na realizację zadania ,,Odtworzenie stanu pierwotnego chodnika w ciągu drogi powiatowej
  Nr 1918E na odc. od DW Nr 483 do DG Nr 101072E w kierunku msc. Niwy”.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s ustalenia opłat oraz zwolnień z opłat za korzystanie z usług sportowo – rekreacyjnych na niektórych gminnych obiektach użyteczności publicznej.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem ,,Posiłek w szkole
  i w domu” na lata 2019 – 2023.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
  w Szczercowie.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany Uchwały Nr XLIV/448/22 Rady Gminy Szczerców z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Szczerców na rok 2023.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany uchwały w sprawie określenia stawki za kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Szczerców.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s przyjęcia ,,Gminnego Programu Opieki nad zabytkami dla Gminy Szczerców na lata 2023 – 2026 z perspektywą do 2030”.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s uchwalenia ,,Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Szczerców na lata 2023 – 2026 z perspektywą do 2030 r.”.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty, stawki za pojemnik określonej wielkości.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.
 • Sprawy różne – interpelacje i wnioski.
 • Zakończenie obrad XLVI Sesji Rady Gminy Szczerców.

Protokół z XLVI Sesji Rady Gminy Szczerców

Przeczytaj również

Skip to content