XLV Sesja Rady Gminy Szczerców kadencji 2018-2023

W dniu 29 grudnia 2022 roku (czwartek) o godz. 10:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się XLV Sesja Rady Gminy Szczerców.

Proponowany porządek obrad:

 • Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 • Zgłaszanie uwag i poprawek do projektu porządku obrad.
 • Zatwierdzenie porządku obrad.
 • Przyjęcie protokołu z XLIV sesji.
 • Sprawozdanie Wójta nt. działań podjętych między sesjami.
 • Sprawozdanie Przewodniczącej z działalności między sesjami.
 • Sprawozdanie Przewodniczących Komisji nt. działalności Komisji między sesjami.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczerców na lata 2022 – 2025.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany budżetu gminy Szczerców na 2022 r.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczerców na lata 2023 -2026.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s uchwalenia budżetu Gminy Szczerców na 2023 rok.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Szczerców.
 • Sprawy różne – interpelacje i wnioski.
 • Zakończenie obrad XLV Sesji Rady Gminy Szczerców.

Protokół z XLV Sesji Rady Gminy Szczerców

Przeczytaj również

Skip to content