XLIX Sesja Rady Gminy Szczerców kadencji 2018-2023

W dniu 28 kwietnia 2023 roku (piątek) o godz. 10:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się XLIX Sesja Rady Gminy Szczerców.

Proponowany porządek obrad:

 • Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 • Złożenie ślubowania przez nowo wybraną radną.
 • Zgłaszanie uwag i poprawek do projektu porządku obrad.
 • Zatwierdzenie porządku obrad.
 • Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji.
 • Sprawozdanie Wójta nt. działań podjętych między sesjami.
 • Sprawozdanie Przewodniczącej z działalności między sesjami.
 • Sprawozdanie Przewodniczących Komisji nt. działalności Komisji między sesjami.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczerców na lata 2023 – 2026.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany budżetu gminy Szczerców na 2023 r.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s udzielenia dotacji z budżetu Gminy Szczerców dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczercowie.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s udzielenia dotacji z budżetu Gminy Szczerców dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chabielicach.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s udzielenia dotacji z budżetu Gminy Szczerców dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Osinach.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s udzielenia dotacji z budżetu Gminy Szczerców dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borowej.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s nieodpłatnego przekazania samochodu specjalistycznego, pożarniczego na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Magdalenowie.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 99/1, 98, 97 obręb Szczerców, Gmina Szczerców.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w Gminie Szczerców.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczerców w miejscowości Chabielice – Kolonia.
 • Sprawy różne – interpelacje i wnioski.
 • Zakończenie obrad XLIX Sesji Rady Gminy Szczerców.

Protokół z XLIX Sesji Rady Gminy Szczerców

Przeczytaj również

Skip to content