XLIV Sesja Rady Gminy Szczerców kadencji 2018-2023

W dniu 25 listopada 2022 roku (piątek) o godz. 10:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się XLIV Sesja Rady Gminy Szczerców.

Proponowany porządek obrad:

 • Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 • Zgłaszanie uwag i poprawek do projektu porządku obrad.
 • Zatwierdzenie porządku obrad.
 • Przyjęcie protokołu z XLIII sesji.
 • Sprawozdanie Wójta nt. działań podjętych między sesjami.
 • Sprawozdanie Przewodniczącej z działalności między sesjami.
 • Sprawozdanie Przewodniczących Komisji nt. działalności Komisji między sesjami.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczerców na lata 2022 – 2025.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany budżetu gminy Szczerców na 2022 r.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s określenia rocznych stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Szczerców.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s określenia stawek podatku od środków transportowych.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Szczerców.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej jednostki pomocniczej Gminy Szczerców – sołectwa Leśniaki.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s uchwalenia ,,Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Szczerców na lata 2022-2025 z perspektywą do 2037 roku”.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s określenia stawki za kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Szczerców.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany Uchwały Nr XLII/437/22 Rady Gminy Szczerców z dnia 26 września 2022 r. w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury.
 • Sprawy różne – interpelacje i wnioski.
 • Zakończenie obrad XLIV Sesji Rady Gminy Szczerców.

Protokół z XLIV Sesji Rady Gminy Szczerców

Przeczytaj również

Skip to content