XLI Sesja Rady Gminy Szczerców kadencji 2018-2023

W dniu 26 sierpnia 2022 roku (piątek) o godz. 10:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się XLI Sesja Rady Gminy Szczerców.

Proponowany porządek obrad:

 • Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 • Zgłaszanie uwag i poprawek do projektu porządku obrad.
 • Zatwierdzenie porządku obrad.
 • Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji.
 • Przyjęcie protokołu z XL sesji.
 • Sprawozdanie Wójta nt. działań podjętych między sesjami.
 • Sprawozdanie Przewodniczącej z działalności między sesjami.
 • Sprawozdanie Przewodniczących Komisji nt. działalności Komisji między sesjami.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczerców na lata 2022 – 2025.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany budżetu gminy Szczerców na 2022 r.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s udzielenia dotacji z budżetu Gminy Szczerców w 2022 r. dla Gminnej Spółki Wodnej działającej na terenie Gminy Szczerców.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s ustanowienia pomnika przyrody.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 5 lat, w trybie bezprzetargowym, części placu targowego (działka o nr ewidencyjnym 2605) z przeznaczeniem na plac manewrowy do nauki jazdy.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szczerców w 2022 roku”.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s wyrażenia zgody dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. ks. Józefa Baranowicza w Szczercowie na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do
  3 lat.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s wyrażenia zgody dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Szczercowie na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony
  do 3 lat.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s rozpatrzenia petycji.
 • Sprawy różne – interpelacje i wnioski.
 • Zakończenie obrad XLI Sesji Rady Gminy Szczerców.

Protokół z XLI sesji Rady Gminy Szczerców

Przeczytaj również

Skip to content