X Sesja Rady Gminy Szczerców kadencji 2018-2023

W dniu 30 sierpnia 2019 roku (piątek) o  godz. 10:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się X Sesja Rady Gminy Szczerców.

Proponowany porządek obrad:

 • Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 • Zgłaszanie uwag i poprawek do projektu porządku obrad.
 • Zatwierdzenie porządku obrad.
 • Przyjęcie protokołu z IX sesji.
 • Sprawozdanie Wójta nt. działań podjętych między sesjami.
 • Sprawozdanie Przewodniczącej z działalności między sesjami.
 • Sprawozdanie Przewodniczących Komisji nt. działalności Komisji między sesjami.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany budżetu gminy Szczerców na 2019 rok.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczerców na lata 2019-2022.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Szczerców.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 02.07.2019 r. sygn. akt II SA/Łd 1023/18.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Gminy Szczerców dla części obrębów: Szczerców, Grudna, Podklucze, Załuże.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru przy ulicy Mokrej w Szczercowie.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 5 lat, w trybie bezprzetargowym, części placu targowego (działka o nr ewidencyjnym 2605) z przeznaczeniem na plac manewrowy do nauki jazdy.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s udzielenia dotacji z budżetu Gminy Szczerców w 2019 r. dla Gminnej Spółki Wodnej działającej na terenie Szczercowa.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany uchwały Nr V/62/19 Rady Gminy Szczerców z dnia    22 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Szczerców dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chabielicach.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczercowie.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Informatycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczercowie w pięcioletnie Technikum Informatyczne w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Szczercowie.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Czesława Miłosza w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczercowie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. Czesława Miłosza w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Szczercowie.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.
 • Sprawy różne – interpelacje i wnioski.
 • Zakończenie obrad X Sesji Rady Gminy Szczerców.

Protokół z X sesji Rady Gminy Szczerców

Przeczytaj również

Skip to content