Wójt Krzysztof Kamieniak uzyskał absolutorium

Podczas sierpniowego posiedzenia Rada Gminy Szczerców udzieliła absolutorium wójtowi Krzysztofowi Kamieniakowi. Radni podjęli decyzję po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Szczerców za 2019 rok, sprawozdaniem finansowym, informacją o stanie mienia Gminy Szczerców, wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy, a także opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, pozytywnie oceniającej zarówno wykonanie budżetu, jak i zamiar udzielenia absolutorium.

– Dziękuję za państwa zaufanie i głosowanie, które zakończyło się takim wynikiem – mówił podczas sesji wójt Kamieniak. – Chciałbym jednak podkreślić, że zarówno pozytywna opinia RIO, jak i stan gminy, który nie budzi niepokoju to przede wszystkim wynik współpracy wójta z radą. Jeśli radni i wójt idą jedną drogą, to łatwiej jest dbać o finanse, skupiać się na właściwych inwestycjach, lepiej spełniać oczekiwania mieszkańców.

Przypomnijmy, uchwałę podjęto czternastoma głosami za, przy jednej osobie nieobecnej. Po zapoznaniu się z Raportem o Stanie Gminy, dokumencie podsumowującym działania podjęte w gminie Szczerców w 2019 roku,  Rada Gminy udzieliła też wójtowi Kamieniakowi wotum zaufania – za tą decyzją głosowało trzynastu radnych, jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Przeczytaj również

Skip to content