Referat Sportu Rekreacji i Turystyki

Kierownik referatu: Jarosław Piotrowski
tel. 44 631 93 07, e-mail: sport@szczercow.pl

Do zadań Referatu Sportu Rekreacji i Turystyki należy w szczególności:

 1. Administrowanie ustalonymi obiektami, miejscami i urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi znajdującymi się na terenie Gminy Szczerców, prowadzenie spraw związanych z bieżącym ich utrzymaniem, konserwacją, remontami, dokonywaniem okresowych przeglądów wymaganych przepisami prawa oraz wynikającymi z zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom, prowadzenie ksiąg obiektów zgodnie z prawem budowlanym,
 2. Nadzór i kontrola wykorzystania obiektów oraz urządzeń sportowo – rekreacyjnych, udostępnianie ich na potrzeby kultury fizycznej, rekreacji i inne,
 3. Planowanie, organizowanie i nadzorowanie działalności sportowej i rekreacyjnej na terenie Gminy oraz organizowanie zajęć i imprez sportowo-rekreacyjnych, zawodów, turniejów propagujących aktywność fizyczną z własnej inicjatywy oraz we współpracy z innymi podmiotami,
 4. Podejmowanie działań na rzecz upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji,
 5. Opracowanie i realizacja rocznego kalendarza imprez sportowych i rekreacyjnych,
 6. Promowanie obiektów sportowo-rekreacyjnych, zachęcanie do aktywnego korzystania z nich,
 7. Zamieszczanie na stronie internetowej gminy informacji o planowanych wydarzeniach sportowo-rekreacyjnych oraz przygotowywanie relacji z odbywających się imprez i wydarzeń sportowych,
 8. Podejmowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie sportu, rekreacji i turystyki,
 9. Prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem organizacjom pozarządowym środków finansowych na prowadzenie działalności w dziedzinie kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz spraw związanych z ich rozliczaniem,
 10. Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem stypendiów i nagród sportowych,
 11. Planowanie środków finansowych w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania obiektów oraz realizacji zadań prowadzonych przez referat.

Przeczytaj również

Skip to content