Planowanie przestrzenne w gminie

Informacje ogólne

Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w celu określenia polityki przestrzennej gmina zobowiązana jest do opracowania dokumentu planistycznego – studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Studium obejmuje obszar całej gminy. Nie jest to jednak dokument, który sam w sobie wywołuje skutki prawne, w szczególności nie zmienia przeznaczenia działek np. z rolnych na budowlane. Jest jednak istotnym dokumentem, ponieważ stanowi podstawę do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego.

Plan zagospodarowania przestrzennego jest natomiast aktem prawa miejscowego, co oznacza że jest zbiorem przepisów obowiązujących na terenie danej gminy. Plan w sposób szczegółowy określa możliwości zagospodarowania działek, tj. rodzaj dopuszczonej zabudowy (mieszkaniowa, usługowa, przemysłowa) a nawet zakaz zabudowy, wysokość budynków jakie można wybudować na działce, powierzchnię działek jaką można zabudować, ilość kondygnacji, dopuszczalny kąt nachylenia dachu a nawet wymiary budynków np. szerokość elewacji frontowej czy wysokość do kalenicy.

Co bardzo istotne plan zagospodarowania przestrzennego musi być zgodny z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Rada Gminy uchwalając plan miejscowy w pierwszej kolejności musi stwierdzić czy jest on zgodny z ustaleniami studium. W tym momencie ujawnia się ?ważność? ustaleń studium. Jeżeli np. w studium działka znajduje się w terenie przeznaczonym pod uprawy polowe nie można
w planie przeznaczyć jej pod zabudowę. Ważnym jest również, że plan sporządza się dla fragmentów obszaru gminy.

Udział społeczeństwa w procedurze sporządzania studium i planów

Procedura sporządzania studium lub planu to dość skomplikowany proces, ale bardzo podobny w przypadku obu dokumentów. Pierwszym etapem jest zawsze uchwała rady gminy o przystąpieniu do sporządzenia studium lub planu. Następnie Wójt zobowiązany jest do zawiadomienia mieszkańców gminy w prasie lokalnej, poprzez obwieszczenie oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości (kurenda, tablice ogłoszeń) o podjęciu takiej uchwały i wyznaczenia terminu, w którym można składać wnioski do studium lub planu. Jest to pierwszy sposób, w którym właściciel nieruchomości może wpłynąć na treść ustaleń studium czy planu dla jego działek.
Po zebraniu wniosków uprawniony urbanista sporządza projekt studium lub planu rozpatrując wnioski złożone wcześniej m.in.. przez właścicieli nieruchomości. Projekt studium lub planu podlega następnie opiniowaniu i uzgadnianiu z wieloma urzędami bądź instytucjami. W przypadku uwag tych organów projekt podlega dostosowaniu do tych zastrzeżeń.

Kolejny etap procedury znów przewiduje udział społeczeństwa w procedurze planistycznej. Wójt zawiadamia w prasie lokalnej, poprzez obwieszczenie oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości (kurenda, tablice ogłoszeń) o wyłożeniu projektu studium lub planu do publicznego wglądu oraz o możliwości składania uwag do projektu studium lub planu. W tym czasie Wójt organizuje również dyskusję publiczną nad projektem dokumentu wyłożonym do publicznego wglądu. Ważnym jest, że w debacie publicznej może wziąć udział każdy jak również każdy może składać uwagi do projektu studium lub planu.

Uwagi złożone do projektu planu lub studium są następnie rozpatrywane przez Wójta. Jeśli uwagi uwzględnione przez Wójta są istotne, koniecznym jest ponowienie uzgodnień, a następnie ponowne wyłożenie projektu do publicznego wglądu. Po tym etapie, projekt planu lub studium przedkładany jest radzie gminy do uchwalenia. Rada gminy przed uchwaleniem studium lub planu rozpatruje również uwagi nieuwzględnione we wcześniejszym etapie przez Wójta. W przypadku uwzględnienia uwag przez radę gminy koniecznym jest ponowienie etapu wyłożenia do publicznego wglądu a w przypadku bardzo istotnych uwag również etapu uzgodnień.

Co w planowaniu przestrzennym w gminie Szczerców?

Aktualnie w gminie Szczerców trwają prace nad opracowaniem nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Na przełomie maja i czerwca br. zbierane były wnioski do studium. Na początku przyszłego roku planowane jest wyłożenie projektu studium do publicznego wglądu, w tym czasie zorganizowana będzie również debata publiczna oraz zbierane będą uwagi do projektu studium.

Ponadto trwają prace nad dwoma fragmentami planów zagospodarowania przestrzennego. Jeden fragment obejmuje tereny położone w m. Szczerców, Niwy, Trakt Puszczański, Brzezie. Drugi fragment obejmuje tereny położone w m. Szczerców, Borowa, Polowa, Kościuszki.

Ze względu na konieczność ponowienia procedury do 20 grudnia br. zbierane są wnioski do przedmiotowych planów. Jeszcze raz podkreślam, że ustalenia planów i studium decydują o możliwości zagospodarowania naszych gruntów. Od zapisów zawartych w tych dokumentach zależy czy będziemy mogli działkę zabudować i w jaki sposób. Zwracam również uwagę, że zmiana studium czy planu musi przebiegać wg tej samej długiej procedury, która trwa ok. 1,5 roku do 2 lat, czasem dłużej. Dlatego nie jest możliwa zmiana studium lub planu na indywidualny wniosek jednego właściciela.

Zachęcam właścicieli gruntów położonych na terenie gminy do aktywnego udziału w procedurach planistycznych, przede wszystkim tej dotyczącej studium.

Jolanta Stasiak
Kierownik Referatu Budownictwa,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Przeczytaj również

Skip to content