Obwieszczenie Wójta Gminy Szczerców

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru przy ulicy Mokrej w Szczercowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 293), art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U.
z 2020 r., poz. 283 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru przy ulicy Mokrej w Szczercowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 29 czerwca 2020 r. do 20 lipca 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Szczerców, ul. Pułaskiego 8, 97-420 Szczerców, w godzinach pracy Urzędu, na stronie internetowej Gminy Szczerców http://szczercow.pl/ oraz na E-BIP Urzędu Gminy Szczerców w zakładce
– Zagospodarowanie przestrzenne.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odbędzie się w dniu 10 lipca 2020 r., o godzinie 10:00 w Urzędzie Gminy w Szczercowie ul. Pułaskiego 8, 97-420 Szczerców – sala konferencyjna, z uwzględnieniem wszelkich wymogów i środków ostrożności wynikających z ogłoszenia przez Ministra Zdrowia
w dniu 20 marca 2020 r. stanu epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagę. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Szczerców
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04 sierpnia 2020 r. w Urzędzie Gminy Szczerców, ul. Pułaskiego 8, 97-420 Szczerców lub na adres urzędu. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Równocześnie, zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, informuję o możliwości składania uwag i wniosków w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04 sierpnia 2020 r., w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Szczerców, ul. Pułaskiego 8, 97-420 Szczerców albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: sekretariat@szczercow.org bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Szczerców.

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Szczerców, z siedzibą przy ul. Pułaskiego 8, 97-420 Szczerców. Kontakt do Inspektora ochrony danych: tel. (44) 631 80 50/59 wew. 128, mail: rodo@szczercow.org. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań związanych
z procedurą planistyczną, zaś podstawą przetwarzania jest Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, a następnie dla wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów. Dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich Odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające w ramach świadczenia usług dla administratora. Masz prawo do: dostępu, do sprostowania, do ograniczenia przetwarzania, do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się
z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej, do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Podanie danych osobowych jest niezbędne dla wypełnienia przez nas obowiązku prawnego

Wójt Gminy Szczerców

Krzysztof Kamieniak

 

Projekt uchwały

Uzasadnienie do uchwały

Prognoza oddziaływania na środowisko

Mapa oddziaływania

mapa sytuacyjna

 

Przeczytaj również

Skip to content