Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego

Referat Oświaty Urzędu Gminy w Szczercowie informuje, iż wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2023/2024 należy składać w okresie od 01.09.2023 r. do 15.09.2023 r. w siedzibie Referatu Oświaty Urzędu Gminy w Szczercowie, ul. Rzeczna 7, 97-420 Szczerców, od poniedziałku do piątku, w godz. od 7:30 do 15:30; tel. 44 631 80 77 wew. 105
Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające uzyskany dochód netto w rodzinie ucznia za miesiąc sierpień 2023 r.

Komu przysługuje pomoc?
Pomoc udzielana jest uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Szczerców. Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej ucznia.
Pomoc materialna przysługuje:
• uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
• wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
• uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym nie przysługują dzieciom objętym rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym.
Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 600,00 zł, (art. 8, art. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 901 z późn. zm.)
Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na dany rok szkolny uczniom uprawnionym do ubiegania się o stypendium szkolne, składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku szkolnego.

Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć:
• zaświadczenie z zakładu pracy albo oświadczenie o wysokości osiągniętego dochodu netto,
• zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości osiągniętego dochodu netto uzyskanego na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło,
• dowód otrzymania renty lub emerytury,
• osoby zarejestrowane w Urzędzie Pracy zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy lub oświadczenie o pozostawaniu bezrobotnym i o wysokości pobieranego zasiłku, osoby niezarejestrowane w Urzędzie Pracy przedkładają oświadczenie o nie zarejestrowaniu w Urzędzie Pracy,
• zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego o wysokości dochodu osiąganego z prowadzonej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych zawierającego informacje: przychodu, kosztów uzyskania przychodu, różnicy pomiędzy przychodem, a kosztami jego uzyskania, o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz składek na ubezpieczenia: emerytalne, rentowe i chorobowe,
• oświadczenie o wysokości dochodu osiąganego z prowadzonej działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym oraz zaświadczenie naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierającego informację o formie opodatkowania i dowód opłacenia składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych,
• oświadczenia o innych źródłach dochodu (np. praca zarobkowa za granicą, praca dorywcza, jednorazowy dochód),
• zaświadczenie urzędu gminy albo oświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych, w przypadku rolników ubezpieczonych w KRUS do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający opłacanie składek na Ubezpieczenie Społeczne Rolników,
• zaświadczenia lub oświadczenie o wysokości świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej,

Forma załatwienia sprawy
W sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym wydaje się decyzje administracyjne.
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r., poz. 2230 z późn. zm.),
2. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r., poz. 901 z późn. zm.),
3. Uchwała Nr XXIV/252/16 Rady Gminy Szczerców z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szczerców (Dz. Urz.. Woj. Łódzkiego z 2017 r. poz. 284)

Załącznik:
Uchwała Nr XXIV/252/16 Rady Gminy Szczerców z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szczerców – wzór wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym jako załącznik do regulaminu [PDF]
Wniosek [PDF]
Oswiadczenie [PDF]

Przeczytaj również

Skip to content